Indikatorer för Sveriges miljömål

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Sortera indikatorer efter

 1. Generationsmålet

 2. Begränsad klimatpåverkan

 3. Frisk luft

 4. Bara naturlig försurning

 5. Giftfri miljö

 6. Skyddande ozonskikt

 7. Säker strålmiljö

 8. Ingen övergödning

 9. Levande sjöar och vattendrag

 10. Grundvatten av god kvalitet

 11. Hav i balans samt levande kust och skärgård

 12. Myllrande våtmarker

 13. Levande skogar

 14. Ett rikt odlingslandskap

 15. Storslagen fjällmiljö

 16. God bebyggd miljö

 17. Ett rikt växt- och djurliv

 1. D

  Drivkrafter (4) Aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem.

 2. P

  Påverkan (22) Fysiska aktiviteter som orsakar problemet.

 3. S

  Status (37) Problemet eller tillståndet i en miljö, på grund av påverkan.

 4. I

  Inverkan (2) Effekter, konsekvenser problemet orsakar.

 5. R

  Respons (12) Åtgärder som kan vidtas för att minska eller rätta till problemet.

 1. A
 2. B
 3. C
 4. E
 5. F
 6. G
 7. H
 8. J
 9. K
 10. L
 11. M
 12. N
 13. O
 14. P
 15. R
 16. S
 17. T
 18. U
 19. V
 20. Å