Miljömotiverade subventioner

Mottagare av miljömotiverade subventioner

Utveckling av totala miljömotiverade subventioner, per mottagare 2000–2020, miljoner kronor

Ladda ner diagramdata för Mottagare av miljömotiverade subventioner

Skriv ut diagram för Mottagare av miljömotiverade subventioner

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/miljomotiverade-subventioner/

Indikatorn redovisar uppdelning per mottagare samt omfattning av svenska subventioner inklusive anslag till myndigheter som motiveras av miljöskäl bland annat i regeringens budgetpropositioner (i miljoner kronor per år).

Indikatorn redovisar mottagare av svenska subventioner som motiveras av miljöskäl, uppdelat i mottagarområdena företag, övriga sektorer i Sverige (offentliga sektorn, privat konsumtion samt hushållens ideella föreningar) och slutligen det som går till mottagare utanför Sverige. Ökade nivåer inom miljömotiverade subventioner innebär att staten betalar ut mer pengar med motivering att skydda miljön eller riktat till miljörelaterade investeringar. Ett exempel på en miljömotiverad subvention är miljöersättningar som betalas ut inom landsbygdsprogrammet till jordbruket. De miljömotiverade subventionerna, det vill säga stöd för att skydda miljön samt för forskning och investeringar, uppgick 2020 till knappt 13,8 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med 2019, även om nivån är något lägre än 2018. Jämfört med 2016 är det snudd på en fördubbling och jämfört med 2015 är det nästan en tredubbling av subventionerna. Stödet till företag har ökat mest, särskilt subventioner kopplat till förnybar energi samt till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Även stödet till offentlig sektor, privat konsumtion och ideella organisationer (”Övriga” i diagrammet) har ökat kraftigt. Ett par exempel på stöd riktat till företag och privat konsumtion: HYBRIT är en satsning på fossilfritt stål, inom ramen för Industriklivet, med en potential att minska Sveriges totala utsläpp med minst tio procent. Bonus malus-systemet innebär att fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus). Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Efter att under flera år ha ökat, minskade miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete till drygt 2,3 miljarder kronor under 2020. Posterna innefattar både subventioner och sakanslag till myndigheter. Justering av vilka medel som ryms inom definitionen av miljömotiverad subventionen samt hur mottagarna grupperas revideras kontinuerligt av SCB, vilket även påverkar redovisningen av tidigare års utfall. 

Mer detaljerad information finns på Totala miljömotiverade direkta subventioner, 2000–2020. Korrigerad 2021-05-26 (scb.se)

Metod

Statistiken redovisas på följande grupper: Miljömotiverade subventioner totalt för Sverige samt per kategori; klimatrelaterade subventioner, energirelaterade subventioner, naturresursrelaterade subventioner, transportrelaterade subventioner samt miljörelaterat bistånd. Årsvis redovisning. Data gäller totalt för Sverige samt per kategori. I tidsserier redovisas data från 2000-2020.

Under 2019 skedde en revidering av statistiken. Inom gruppen miljöbistånd har vissa anslagsposter tagits bort för åren 2008-2017. De borttagna anslagsposterna fokuserade på reformsamarbeten och på ekonomisk och social hållbar utveckling. Det har medfört att en lägre utveckling av miljöbistånden visas i statistiken jämfört med tidigare publicering av statistiken. Årlig data från SCB. Grunddata levereras från Ekonomistyrningsverket (ESV). Statistik över miljömotiverade subventioner presenteras på SCB:s webbplats, http://www.scb.se/MI1301/, under produkten MI1301 Miljöräkenskaper. I samband med offentliggörandet publiceras också ett pressmeddelande. Data publiceras även i Miljöräkenskapsrapportserien, externa publikationer samt i OECD:s databas över ekonomiska styrmedel. Miljömotiverade subventioner är definierade enligt miljöräkenskapernas statistiska standard, SEEA Central Framework. Den definition som används av miljöräkenskaperna utgår från subventionens motiv. Miljöräkenskapernas definition av en subvention är bredare än den som används av nationalräkenskaperna, det vill säga miljöräkenskaperna inkluderar kapital och löpande transfereringar samt sociala naturaförmåner.

Miljöräkenskaperna har främst utnyttjat olika års budgetpropositioner som källa till motivet. Statistiken kommer sedan från Ekonomistyrningsverkets (ESV) beräkningar av statsbudgetens utfall där transaktionerna spåras till de statsanslag som de kommer från.

SCB har fört statistik över miljömotiverade subventioner utifrån ovanstående definitioner sedan 2000. SCB genomförde under 2015 en större översyn över metodiken till statistiken. Justering av vilka medel som ryms inom definitionen samt hur mottagarna kan grupperas har även därefter reviderats kontinuerligt.

 

Europeisk statistik

Europeisk statistik finns hos Eurostat.

Environmental tax revenues

Fördjupning

Definitioner och förklaringar

Det saknas en internationellt fastställd definition av en miljösubvention. En subvention syftar till att för utvalda aktörer hålla priset under marknadspriset. Den definition som används av miljöräkenskaperna för en miljösubvention baseras på om det i den politiska motiveringen för subventionen finns en tydlig miljömarkör. Miljöräkenskapernas definition av en subvention är bredare än den som används av nationalräkenskaperna.

För att identifiera miljömotiverade subventioner har SBC:s miljöräkenskaperna främst utgått från respektive års budgetpropositioner som källa till motivet. Data kommer från Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) beräkningar av statsbudgetens utfall där transaktionerna spåras till de statsanslag som de kommer från.

 

Därför har indikatorn valts

Indikatorn belyser Responses (åtgärder som kan vidtas för att minska eller rätta till problemet)

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:
SCB

Ansvarig myndighet för indikatorn Miljömotiverade subventioner: Naturvårdsverket