Miljömotiverade subventioner

Mottagare av miljömotiverade subventioner

Utveckling av totala miljömotiverade subventioner, per mottagare 2000–2022, miljoner kronor

Ladda ner diagramdata för Mottagare av miljömotiverade subventioner

Skriv ut diagram för Mottagare av miljömotiverade subventioner

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/miljomotiverade-subventioner/

Indikatorn redovisar uppdelning per mottagare samt omfattning av svenska subventioner som motiveras av miljöskäl. 

Under 2022 uppgick subventionerna till 24,3 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor mer än 2021, en uppgång med 27 procent.

De miljömotiverade subventionerna omfattar transaktioner som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan samt förbättrad hantering av naturresurser. Subventionerna omfattar fyra olika områden: utsläppsreducerande subventioner, energirelaterade subventioner, miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete samt naturresursrelaterade subventioner.

Ökningen under 2022 kan främst förklaras av större utbetalningar inom området utsläppsreducerande subventioner, som ökade från 8,2 till 12,5 miljarder kronor. I stödet står klimatinsatser och klimatbonusar samt trängselskatt för de största ökningarna. Inom klimatinsatser inkluderas Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet, ett investeringsstöd som ska minska samhällets klimatpåverkan. Klimatbonus gavs vid köp av nya bilar med låg klimatpåverkan och hanteras av Transportstyrelsen.

Miljösubventionerna går främst till företag

Subventionerna, det vill säga lämnade bidrag för investeringar och konsumtion, kan gå till olika aktörer, både nationellt och internationellt. Företag, ideella organisationer, hushåll och andra myndigheter i Sverige är mottagare för cirka 91 procent av subventionerna 2022, resterande går till internationella organisationer och bistånd. Subventionerna som tilldelas inhemsk användning ökade med 31 procent, till cirka 22 miljarder kronor år 2022. Subventioner till internationella organisationer och bistånd har i stort sett inte förändrats mellan åren. Subventioner till företag ökar med 41 procent mellan år 2021 och 2022.

Metod

Statistiken redovisas på följande grupper: Miljömotiverade subventioner totalt för Sverige samt per kategori; Utsläppsreducerande subventioner, energirelaterade, naturresursrelaterade, respektive miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete. 

I samband med publiceringen i maj 2023 infördes även revideringar av tidigare år. Subventionerna har reviderats upp med ca två miljarder kr åren 2015–2017, i övrigt är det små förändringar jämfört med tidigare publicerade siffror. 

För mer information se SCB: Miljöräkenskaper (scb.se)   

 

Europeisk statistik

Europeisk statistik finns hos Eurostat.

Environmental tax revenues

Fördjupning

Miljömotiverade subventioner är definierade enligt miljöräkenskapernas statistiska standard, SEEA Central Framework. Den definition som används av miljöräkenskaperna utgår från subventionens motiv. Miljöräkenskapernas definition av en subvention är bredare än den som används i nationalräkenskaperna, eftersom den även inkluderar kapital och löpande transfereringar samt sociala naturaförmåner.

För att urskilja miljömotiverade subventioner har respektive års budgetpropositioner använts som källa. Statistiken kommer från Ekonomistyrningsverkets (ESV) beräkningar av statsbudgetens utfall där transaktionerna spåras till de statsanslag som de kommer från.

SCB har tagit fram statistik över miljömotiverade subventioner sedan 2000.

 

Därför har indikatorn valts

Indikatorn belyser Responses (åtgärder som kan vidtas för att minska eller rätta till problemet)

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:
SCB

Kontaktperson för indikatorn

Pelle Boberg Handläggare, klimatmålsenheten, Naturvårdsverket pelle.boberg@naturvardsverket.se 010-698 13 20

Ansvarig myndighet för indikatorn Miljömotiverade subventioner: Naturvårdsverket