Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Andel av befolkning inom tätort som bor inom 400 meter från hållplats

Andel av befolkning inom tätort som bor på gångavstånd (inom 400 meter) från en hållplats som har minst en avgång per timme på vardagar mellan kl. 06 och kl. 20

Ladda ner diagramdata för Andel av befolkning inom tätort som bor inom 400 meter från hållplats

Skriv ut diagram för Andel av befolkning inom tätort som bor inom 400 meter från hållplats

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/bostader-i-kollektivtrafiknara-lagen/

Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Andel nybyggda bostäder per år inom gångavstånd (400 meter) från en hållplats som har minst en avgång per timme på vardagar mellan kl. 06 och kl. 20.

Ladda ner diagramdata för Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Skriv ut diagram för Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/bostader-i-kollektivtrafiknara-lagen/

Andel av befolkning inom tätort som bor inom 400 meter från hållplats

Andel av befolkningen inom tätort som bor på gångavstånd (400 meter) från hållplats 2021.

Ladda ner karta för Andel av befolkning inom tätort som bor inom 400 meter från hållplats

Skriv ut diagram för Andel av befolkning inom tätort som bor inom 400 meter från hållplats

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/bostader-i-kollektivtrafiknara-lagen/

Nytillkomna bostäder inom 400 meter från hållplats

Andel nytillkomna bostäder inom gångavstånd (400 meter) från hållplats 2021.

Ladda ner karta för Nytillkomna bostäder inom 400 meter från hållplats

Skriv ut diagram för Nytillkomna bostäder inom 400 meter från hållplats

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/bostader-i-kollektivtrafiknara-lagen/

Hur människor transporterar sig mellan bostaden och olika målpunkter har en betydande påverkan på miljön. För att uppnå God bebyggd miljö är minskat bilresande en viktig faktor. Val av trafikslag för olika typer av resor styrs av hur bebyggelsen är lokaliserad och tillgängligheten till andra trafikslag än personbilen. För att människor ska välja kollektivt resande framför egen bil är närheten till kollektivtrafik från bostaden viktig.

Miljömålsindikatorn följer upp andelen boende och nytillkomna bostäder i närheten av kollektivtrafikens knutpunkter, och ger ett mått på tillgången till kollektivtrafik inom ett gångavstånd från bostaden. Statistiken baseras på hållplatser som har minst en avgång per timme på vardagar mellan 06:00 och 20:00. Samtliga trafikslag ingår.

Tillgången till knutpunkter för kollektivtrafik varierar över landet, samt inom och utanför tätort. År 2021 hade 75,4 procent av befolkningen en knutpunkt inom 400 meter från bostaden. Inom tätort var motsvarande värde 83,7 procent. Utanför tätort var andelen 17,4 procent. Av de nytillkomna bostäderna låg 82,8 procent inom 400 meter från en hållplats år 2021. Detta är något färre än året innan.

I nuläget är det inte tekniskt möjligt att visa lokal data på Sverigesmiljömål.se. Statistiken finns tillgänglig hos SCB.

Metod

Metod bostäder i kollektivtrafiknära läge

 

Datakälla

Dataunderlaget har tagits fram av SCB genom geografisk sambearbetning mellan öppna data om hållplatslägen från Samtrafiken i Sverige AB och koordinatsatta uppgifter från SCB:s lägenhetsregister. Med hjälp av Samtrafikens tidtabelldata har hållplatser valts ut som har minst en avgång per timme på vardagar mellan 06:00 och 20:00. Samtliga trafikslag ingår.

Från varje hållplatsläge har en buffertzon skapas om 400, 500, 1 000 respektive 2 000 meter i euklidiskt avstånd (fågelavstånd). Bostäder som faller inom de aktuella avstånden räknas som kollektivtrafiknära. Med bostad avses lägenhet enligt SCB:s lägenhetsregister. Uppgifterna avser således bostäder och inte bostadsbyggnader då en bostadsbyggnad kan innehålla mer än en bostad. Med nytillkomna bostäder avses lägenheter i byggnader med ett registrerat nybyggnadsår som sammanfaller med referensåret. Referenstidpunkten avser 31 december årligen.

Datakvalitet

Samtrafiken i Sverige AB ansvarar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI. Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige. Samtrafiken svarar för informationens kvalitet.

Samtrafikens data tillgängliggörs av www.trafiklab.se enligt GTFS datamodell (General Transit Feed Specification). Datamodellen utgör en slags global de facto-standard för data om kollektivtrafik. Uppgifterna är nationellt sammanställda.

Av praktiska skäl beräknas trafikfrekvensen för varje hållplats utifrån en typdag som får representera situationen under hela året. Typdagen utgörs av onsdagen i vecka 42 varje år. Typdagen är vald på grund av inga helger eller skollov infaller vid den aktuella tidpunkten som kan ge avvikelser i turtätheten.

Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktningen, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge. Uppgifter från lägenhetsregistret kopplas till byggnadskoordinater och har därför god geografisk noggrannhet.

Observera att både samtliga bostäder och antalet nytillkomna bostäder avviker från uppgifter i den officiella statistiken om bostadsbestånd och nybyggnad. Anledningen är att bostäder med okänt byggår exkluderats. För allmänna uppgifter om bostadsbestånd och nybyggnad av bostäder hänvisas till SCBs statistik över bostadsbestånd respektive Nybyggnad av bostäder. Den fullständiga statistiken som utgör underlag till indikatorn finns tillgänglig i SCBs Statistikdatabas.

 

 

Metod befolkning i kollektivtrafiknära läge

 

Datakälla

Dataunderlaget har tagits fram av SCB genom geografisk sambearbetning mellan öppna data om hållplatslägen från Samtrafiken i Sverige AB och uppgifter om folkbokförd befolkning från SCB:s befolkningsregister kopplade till belägenhetsadresser. Med hjälp av Samtrafikens tidtabelldata har hållplatser valts ut som har minst en avgång per timme på vardagar mellan 06:00 och 20:00. Samtliga trafikslag ingår.

Från varje hållplatsläge har en buffertzon skapas om 400, 500, 1 000 respektive 2 000 meter i euklidiskt avstånd (fågelavstånd). Befolkning som faller inom de aktuella avstånden räknas som kollektivtrafiknära. Totalbefolkning redovisas samt befolkning fördelad efter kön. Referenstidpunkten avser 31 december årligen.

Datakvalitet

Samtrafiken i Sverige AB ansvarar för att samla in information om planerad kollektivtrafik (tidtabeller) för all kollektivtrafik som bedrivs i Sverige. Detta samlas i ett gemensamt trafikinformationssystem kallat GTI. Uppdraget regleras i en föreskrift från Transportstyrelsen och är en konsekvens av den lagstiftning som trädde i kraft i början av 2012 för kollektivtrafik i Sverige. Samtrafiken svarar för informationens kvalitet.

Samtrafikens data tillgängliggörs av www.trafiklab.se enligt GTFS datamodell (General Transit Feed Specification). Datamodellen utgör en slags global de facto-standard för data om kollektivtrafik. Uppgifterna är nationellt sammanställda.

Av praktiska skäl beräknas trafikfrekvensen för varje hållplats utifrån en typdag som får representera situationen under hela året. Typdagen utgörs av onsdagen i vecka 42 varje år. Typdagen är vald på grund av inga helger eller skollov infaller vid den aktuella tidpunkten som kan ge avvikelser i turtätheten.

Varje hållplats representeras av en koordinat. En hållplats som har två hållplatslägen på ömse sidor av en gata för trafik i vardera riktningen, representeras som en punkt som interpoleras i förhållande till de båda hållplatslägenas exakta läge. Uppgifter från SCB:s befolkningsregister kopplas till adresskoordinat och har därför god geografisk noggrannhet.

Den fullständiga statistiken som utgör underlag till indikatorn finns tillgänglig i SCBs Statistikdatabas.

 

 

 

 

Fördjupning

Det finns stora variationer i andel nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen i landet. Skillnader beror på befolkningsunderlaget, den befintliga bebyggelsestrukturen samt hur väl kollektivtrafiken är utvecklad i kommunerna.

Bostadsbyggandet varierar stort mellan kommunerna. Det är i de få större kommunerna, som majoritet av bostäderna har tillkommit.  

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:
SCB

Agata Bar Nilsson Boverket agata.barnilsson@boverket.se

Ansvarig myndighet för indikatorn Bostäder i kollektivtrafiknära lägen: Boverket