Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund, årsmedelvärde

PM2,5 halt i urban bakgrund

PM2,5 halt i urban bakgrund

Ladda ner diagramdata för PM2,5 halt i urban bakgrund

Skriv ut diagram för PM2,5 halt i urban bakgrund

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/pm25-halter-i-urban-bakgrund/

Endast ett fåtal platser har långa mätserier av PM2,5. Trenden skiljer sig åt mellan de olika stationerna. De längsta mätserierna uppvisar en motsägande trend, med varierande halter i Malmö och minskande halter i Stockholm.

Miljökvalitetsmålets precisering klarades i samtliga kommuner som mätt PM2,5 i urban bakgrund år 2017.

Metod

Redovisade data för tätorterna är framtagna av respektive kommun, med undantag för de mätningar av PM2,5 som sker i urban bakgrund i Burlöv, Stockholm och Umeå i syfte att följa upp exponeringsminskningsmålet enligt 20 § luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Fördjupning

Partiklar ett stort hälsoproblem

När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 µm i diameter (PM10) ner till lungorna. Partiklar är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter.

Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer (IARC) klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

Vägtrafik och energiproduktion viktiga utsläppskällor

Partikelfraktionen PM2,5 (partiklar mindre än 2,5 µm i diameter), som utgör en del av PM10, härrör i högre grad än PM10 från förbränningsprocesser till följd av fordonstrafik och energiproduktion.

Även långdistanstransporten av partiklar är av stor betydelse för förekomsten av PM2,5.  Det gäller särskilt i södra Sverige, vilket medför att halterna av PM2,5 i urban bakgrundsluft också är avsevärt högre där jämfört med i den norra delen av landet.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Ansvarig myndighet för indikatorn PM2,5 halter i urban bakgrund: Naturvårdsverket