Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund, årsmedelvärde

PM2,5 halter i urban bakgrund

Årsmedelhalter av PM2,5 i urban bakgrund

Ladda ner diagramdata för PM2,5 halter i urban bakgrund

Skriv ut diagram för PM2,5 halter i urban bakgrund

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/pm25-halter-i-urban-bakgrund/

Långa mätserier av PM2,5 i urban bakgrund finns endast från ett fåtal mätplatser i Sverige, till exempel i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. De längsta mätserierna uppvisar en svagt minskande trend.

Miljökvalitetsmålets precisering för årsmedelvärdet klarades 2022 i urban bakgrund i samtliga kommuner som mätt PM2,5.

Metod

Redovisade data för tätorterna är framtagna av respektive kommun, med undantag för de mätningar av PM2,5 som sker i urban bakgrund i Burlöv, Stockholm Olaus Petriskolan och Umeå Förskolan Uven i syfte att följa upp exponeringsminskningsmålet enligt 20 § luftkvalitetsförordningen (2010:477). Data från kalenderår med fler än 310 mätdygn ingår i diagrammet. 

Preciseringen för partiklar (PM2,5) innehåller även ett dygnsmedelvärde på 25 µg/m3 som inte får överskridas mer än 3 gånger per kalenderår. Denna precisering överskreds på fyra platser i urban bakgrund i landet under 2022.

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 (riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9)

I grafen för indikatorn visas trender för ett urval av mätstationer.

På Naturvårdsverkets webbplats finns diagram med ett större antal mätstationer: Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund (årsmedelvärden) (naturvardsverket.se) Där finns även diagram med andra luftföroreningar.

Hos Datavärden för luftkvalitet kan samtliga inrapporterade data laddas ner: Datavärdskap luft (smhi.se)

Fördjupning

Partiklar ett stort hälsoproblem

När människan andas in partiklar passerar en stor del av dem som är mindre än 10 µm i diameter (PM10) ner till lungorna. Partiklar är därför en av de luftföroreningar som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter.

Långtidsexponering av partiklar i omgivningsluften kan orsaka sjuklighet och förtida dödlighet i hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det beräknas bidra till i genomsnitt flera månaders förkortad livslängd i Sverige.

Tätortens luftföroreningar, samt specifikt dieselavgaser, har av International Agency for Research on Cancer (IARC) klassats som cancerframkallande för människor. Partiklar i tätortsluften är bärare av många cancerframkallande och skadliga ämnen.

Vägtrafik och energiproduktion viktiga utsläppskällor

Partikelfraktionen PM2,5 (partiklar mindre än 2,5 µm i diameter), som utgör en del av PM10, härrör i högre grad än PM10 från förbränningsprocesser till följd av fordonstrafik och energiproduktion.

Även långdistanstransporten av partiklar är av stor betydelse för förekomsten av PM2,5.  Det gäller särskilt i södra Sverige, vilket medför att halterna av PM2,5 i urban bakgrundsluft också är avsevärt högre där jämfört med i den norra delen av landet.

 

Definition av preciseringen

Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av partiklar (PM2,5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde.

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)

Ansvarig myndighet för indikatorn Partiklar (PM2,5) - halter i urban bakgrund: Naturvårdsverket