Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Miljöhänsyn i skogsbruk. Hela landet.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Hela landet.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Norra Norrland.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Norra Norrland.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Norra Norrland.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Södra Norrland

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Södra Norrland

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Södra Norrland

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Svealand.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Svealand.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Svealand.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn i skogsbruk. Götaland.

Andel av antal miljöföreteelser som fått stor negativ påverkan i samband med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete

Ladda ner diagramdata för Miljöhänsyn i skogsbruk. Götaland.

Skriv ut diagram för Miljöhänsyn i skogsbruk. Götaland.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/

Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Tillämpningen av miljöhänsyn har stor betydelse för den biologiska mångfalden och rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till olika skyddsformer.

 

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att ta hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet. I skogslandskapet finns olika vattenmiljöer, kulturmiljöer, hänsynskrävande biotoper och områden med höga upplevelsevärden. Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Tillämpningen av miljöhänsyn har stor betydelse för den biologiska mångfalden och rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till olika skyddsformer. För flera arter är god miljöhänsyn en förutsättning för att de ska kunna fortleva i beståndet efter avverkning. Hänsyn bör tas utifrån framtagna målbilder för god miljöhänsyn.

 

Under det senaste decenniet uppvisas en svag men positiv utveckling när det gäller hänsyn till skyddszoner. Andelen överfarter i samband med avverkning med stor negativ påverkan på vattendraget har minskat. Uppföljningarna visar att allvarliga skador på hänsynskrävande biotoper har ökat under senare tid. Den särskilt inriktade hänsynsuppföljningen för kulturmiljöer visar nationellt på förbättringar av hänsynen till kulturmiljöerna vid den senaste inventeringen. Med upplevelsevärden avses i hänsynsuppföljningen i första hand hänsyn till stigar och leder. Jämfört med till exempel hänsynskrävande biotoper och skyddszoner är detta mer ovanliga förekomster vilket gör att resultaten blir mer statistiskt osäkra vilket framgår av de ojämna kurvorna i figuren.

 

Metod

 

Data kommer från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning respektive hänsynsuppföljning till kulturmiljöer. Data samlas in via fältinventering av Skogsstyrelsens personal. Den statistiska designen är en stickprovsundersökning av inkomna avverkningsanmälningar som besöks före och efter avverkning (för kulturmiljöer enbart efter avverkning). Data finns delvis sedan 1999 och redovisas i glidande treårsperioder (avverkningssäsonger).

 

Indikatorn kan komma att utvecklas på några års sikt. Skogsstyrelsen förändrar för tillfället sin hänsynsuppföljning.

 

Fördjupning

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan
Dataleverantör:

Camilla Andersson Miljöstrateg, Skogstyrelsen camilla.andersson@skogsstyrelsen.se 0650-377 90

Ansvarig myndighet för indikatorn Miljöhänsyn i skogsbruk: Skogsstyrelsen