Torvutvinningens omfattning

Torvutvinningens omfattning per år

Ladda ner diagramdata för Torvutvinningens omfattning per år

Skriv ut diagram för Torvutvinningens omfattning per år

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/torvutvinningens-omfattning/

Indikatorn presenterar antal miljoner kubikmeter torv som utvunnits per år. Den visas dels per år och dels som glidande medelvärde för att undvika att år med dåligt väder för torvbrytning slår igenom som trend.

 

Torvutvinningens omfattning

Indikatorn är en av många utvärderingsfaktorer för preciseringarna om ”Ekosystemtjänster” och ”Bevarande av våtmarker i ett landskapsperspektiv”. Den visar trycket från torvutvinning och indirekt mängden lagrat kol som frigörs genom utvinningen och som på så sätt minskar effekten av ekosystemtjänsten kollagring. Torvutvinning är inte den enda verksamhet som påverkar dessa två preciseringar, men en av få som det finns officiell statistik för och som enkelt kan användas för en indikator. Indikatorn viktas för närvarande relativt lågt i bedömningen av om miljömålet nås eller inte.

Det löpande 5-årsmedelvärdet har haft en svagt nedåtgående trend sedan början av 2000-talet. 

2022 utvanns 2,91 miljoner ton torv, varav 0,27 var energitorv och 2,64 var odlingstorv. Utvinning av energitorv har dominerat fram till 2014. Från 2015 har utvinningen av odlingstorv varit störst och den har ökat stadigt medan energitorv har minskat. 

Metod

Indikatorn visar torvutvinningen per år med start 1980 samt glidande genom att det för varje år beräknas ett medelvärde på de senaste fem åren inklusive det aktuella året. Exempel: 2017 publicerar SCB data för 2016 och i indikatorns värde för 2016 baseras på perioden 2012-2016. Året därpå blir medelvärdet för åren 2013-2017 o.s.v. Glidande medelvärde, används för att undvika att år med dåligt väder slår igenom som trend.

Data kommer från SCB’s statistiska meddelanden och SCB får i sin tur data från torvbranschen och SGU. Indikatorn har endast nationell upplösning och uppdateras varje år.

Fördjupning

Den totala ytan för torvtäkter i Sverige är liten, men många torvmarker bär spår av tidigare torvtäkt. Nya torvtäkter anläggs vanligtvis i områden med låga naturvärden, men det finns undantag. Enligt våtmarksinventeringen (VMI) har omkring 1 100 myrar, motsvararande 200 000 hektar, nyttjats för någon form av torvtäkt. I många fall är endast en mindre del av myren påverkad av täkt. Andelen påverkade myrar är störst i södra Sverige.

På SCB's hemsida finns statistik om torvutvinning som innehåller mer information än denna indikator täcker. Där finns även rapporter om torvutvinningens miljöpåverkan.

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan
Dataleverantör:

Ansvarig myndighet för indikatorn Torvutvinningens omfattning: Naturvårdsverket