Kvävedioxid halter i gaturum

Kvävedioxid halter i gaturum, timmedelvärde (98-percentil)

Ladda ner diagramdata för Kvävedioxid halter i gaturum, timmedelvärde (98-percentil)

Skriv ut diagram för Kvävedioxid halter i gaturum, timmedelvärde (98-percentil)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvavedioxid-halter-i-gaturum/

Halterna av kvävedioxid i gaturum har minskat under de senaste decennierna, men de är fortfarande ett problem i en del tätorter. Sedan 2020 har halterna minskat mer markant, men miljökvalitetsmålets precisering överskrids trots det på ett antal platser. I diagrammet anges de värden som motsvarar den så kallade 98-percentilen, dvs. 98 procent av det observerade antalet timmar är lägre än detta värde på respektive station.

Metod

Redovisade data är framtagna av respektive kommun i enlighet med bestämmelserna i luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Data från kalenderår med 310 mätdygn eller fler är inkluderade i diagrammet.

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 (riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9)

I grafen för indikatorn visas trender för ett urval av mätstationer.

På Naturvårdsverkets webbplats finns diagram med ett större antal mätstationer: Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil (naturvardsverket.se)

Hos Datavärden för luftkvalitet kan samtliga inrapporterade data laddas ner: Datavärdskap luft (smhi.se)

Fördjupning

Kvävedioxid påverkar hälsan

Kvävedioxid är i sig själv en giftig gas som kan orsaka irritation i luftvägarna. Personer med astma är särskilt utsatta.

Epidemiologiska studier visar på att kvävedioxid har en korrelation med hälsoeffekter. Bland annat kan påvisas samband mellan kvävedioxidhalter och försämrad utveckling av lungkapacitet hos barn.

Källor

De främsta källorna till utsläpp av kvävedioxid är vid förbränning från fordonstrafik samt energiproduktion, uppvärmning och industrier. Utöver direkta utsläpp av kvävedioxid sker i tätorterna även bildning av kvävedioxid från kväveoxid i närvaro av ozon.

Definition av precisering

Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)

Ansvarig myndighet för indikatorn Kvävedioxid - halter i gaturum: Naturvårdsverket