Kvävedioxid halter i gaturum

Kvävedioxid halter i gaturum

Ladda ner diagramdata för Kvävedioxid halter i gaturum

Skriv ut diagram för Kvävedioxid halter i gaturum

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvavedioxid-halter-i-gaturum/

Samhällets behov av transporter innebär stora utsläpp av ohälsosamma avgaser om de utförs av fordon med förbränningsmotorer. Kvävedioxid används ofta som indikator på avgaser då mätmetoden är enkel jämfört med att mäta avgaspartiklar.

Höga halter av kvävedioxid är ett problem i många svenska tätorter till följd av den ökande trafikmängden och den ökande andelen dieselfordon. Skärpta avgaskrav har gjort att utsläppen minskat men på grund av att testerna görs under specifika körcyklar har det visat sig att främst dieselfordon har ofta högre utsläpp av kvävedioxid när de körs i verklig trafik, särskilt vid kall väderlek. Dieselbilar ökade i popularitet när de började klassas som miljöbilar på grund av låga klimatpåverkande utsläpp. Detta har gjort att den förväntade nedåtgående trenden på grund av skärpta avgaskrav inte har fått genomslag. Trenden är fortfarande positiv men till mycket lägre grad och långsammare.

För att minska halterna behövs en förändring om hur transporter görs, både person- och godstransporter.

Metod

Fördjupning

Kvävedioxid påverkar hälsan

Kvävedioxid är i sig själv en giftig gas som kan orsaka irritation i luftvägarna. Personer med astma är särskilt utsatta.

Epidemiologiska studier visar på att kvävedioxid har en korrelation med hälsoeffekter. Bland annat kan påvisas samband mellan kvävedioxidhalter och försämrad utveckling av lungkapacitet hos barn.

Eftersom även många andra luftföroreningar också samvarierar i halter tillsammans med kvävedioxid är det inte helt klart att det är just kvävedioxid som gas som bidrar till hälsoeffekter utan kan vara att kvävedioxid är en indikator för andra luftföroreningar.

Källor

De främsta källorna till utsläpp av kvävedioxid är vid förbränning från fordonstrafik samt energiproduktion, uppvärmning och industrier. Utöver direkta utsläpp av kvävedioxid sker i tätorterna även bildning av kvävedioxid från kväveoxid i närvaro av ozon.

Definition av precisering

Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil).

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Ansvarig myndighet för indikatorn Kvävedioxid halter i gaturum: Naturvårdsverket