Genomförande av myrskyddsplanen

Genomförande av myrskyddsplanen nationellt

Indikatorn visar hur stor areal av planens totalareal där skyddsåtgärder genomförts eller inte i 5 klasser. Ju mörkare grön färg, ju bättre skydd och ju mer grönt desto bättre. Areal i gult i diagrammet planeras inte längre få skydd. Indikatorns mål är att arealen för klassen ”Inga resultat”, (röd del av staplarna) ska vara 0 hektar.

Ladda ner diagramdata för Genomförande av myrskyddsplanen nationellt

Skriv ut diagram för Genomförande av myrskyddsplanen nationellt

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/genomforande-av-myrskyddsplanen/

Genomförande av myrskyddsplanen regionalt

Areal med "Inga resultat". Målet är 0 hektar.

Ladda ner karta för Genomförande av myrskyddsplanen regionalt

Skriv ut diagram för Genomförande av myrskyddsplanen regionalt

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/genomforande-av-myrskyddsplanen/

Indikatorn visar hur stor areal av planens totalareal där skyddsåtgärder genomförts eller inte, och om åtgärder planeras för återstående areal eller inte. Detta visas i 5 klasser. Genomförda skyddsåtgärder kan vara något som hör till klasserna ”Skyddat”, ”Natura” och Markåtkomst”. Ju mörkare grön färg i diagrammet, ju bättre skydd och ju mer grönt desto bättre. Areal i klassen ”Skyddas ej” planerar inte längre myndigheterna att vidta skyddsåtgärder för. Målet är att skyddsåtgärder genomförs så att myrskyddsplanens områden kan bevaras och att arealen för klassen ”Inga resultat”, där genomförandeskottet är som störst, ska vara 0 hektar.

Skyddsåtgärder för myrskyddsplanens områden

Genomförandet av skyddsåtgärder för områdena i myrskyddsplanen är en viktig åtgärd för att bevara landets värdefulla myrar. Planen fastställdes 1994, reviderades 2007 och gränskorrigerades 2016. Det är ytorna med 2016 års gränser som följs i indikatorn.

Indikatorn följer resultat av samhällets skyddsåtgärder för den areal som ingår i myrskyddsplanen. Resultat presenteras i fem klasser. Tre av dem visar den bästa skyddsåtgärden en yta omfattas av. De övriga två visar om åtgärder planeras för resterande areal eller inte. All areal i ett myrskyddsplaneområde klassas till en av de fem klasserna, ett område kan alltså ha flera delområden utifrån vilka åtgärder som är genomförda eller inte. Ett område kan dock inte ha areal fördelat på klasserna "Skyddas ej" och "Inga resultat". I de fall genomförda skyddsåtgärder överlappar klassas sådan areal till den bästa skyddsnivån. Om genomfört skydd är tillräckligt för att bevara naturvärdena får utvärderas i andra sammanhang.

De fem klasserna

 • ”Skyddad” är areal med områdesskydd med specifika föreskrifter, oftast naturreservat.

 • ”Natura” är areal som inte är ”Skyddat” men som är med i nätverket Natura 2000.

 • ”Markåtkomst” är areal som varken är ”Skyddat” eller ”Natura” men där markåtkomst är genomförd, (ett steg på vägen för att bli ”Skyddat”).

 • ”Skyddas ej” är den areal som samhället valt att inte gå vidare med skyddsåtgärder för.

 • ”Inga resultat” är den areal som återstår att vidta skyddsåtgärder för, eller där åtgärder påbörjats men som ännu inte gett resultat som indikatorn mäter.


Genomförandet av myrskyddsplanen är en de centrala åtgärderna för att kunna nå miljömålet Myllrande våtmarker, men också till att uppnå gynnsam bevarandestatus för myrnaturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv och genomföra internationella åtaganden om skydd bland annat i Våtmarkskonventionen och konventionen om biologisk mångfald. Hård konkurrens om begränsade resurser för skydd innebär att åtgärder drar ut på tiden. 

 

Resultat - Lite reservatsbildning och mycket markåtkomst 2023, fler åtgärder behövs 

Totalt ingår 681 944 hektar i myrskyddsplanen, varav 28% tillhörde klassen ”Skyddat” redan 1994.

Ackumulerade resultat till och med 2023
Den 31 december 2023 var 412 969 hektar (61%) i klassen ”Skyddat”. Därutöver var 67 194 hektar (10%) med i klassen ”Natura”. Ytterligare 26 633 hektar (4%) var med i klassen ”Markåtkomst” och hade färdig markåtkomst som är ett steg på vägen mot ”Skyddat”.

I samband med t.ex. detaljavgränsning av skyddade områden har det beslutats att inte gå vidare med skyddsåtgärder för 17 231 hektar (2%), klassen ”Skyddas ej”. För 157 911 hektar (23%) saknas resultat från olika skyddsåtgärder, klassen ”Inga resultat”.

För 406 av de 645 områdena i myrskyddsplanen anses skyddsåtgärderna vara klara och att det inte finns behov att göra ytterligare insatser eller att områdenas naturvärden hunnit förstöras i väntan på skyddsåtgärder.

Resultaten under 2023
I myrskyddsplaneområdena var arealen naturreservat som vunnit laga kraft under 2023 (2 342 hektar), vilket är ett lågt resultat jämfört andra år under de 17 år som indikatorn följt skyddsåtgärderna. Skyddsinsatserna är nu klara för Stormossen, Dammsjömossen, Håmansmaren och Gräsharen, Röjtjärnmyran och Spångmyran, Flakamyran, Hornsmyran och Granbergsmyran. Markåtkomsten utanför de skyddade områdena var osedvanligt stor och arealen i klass 3 var 2 820 hektar. Totalt sett innebär insatserna att arealen i klass 5 ”Ej klar” minskat med 3 071 hektar, vilket är ett  av de bättre resultaten jämfört andra åren sedan markåtkomst inkluderades 2012. I en tredjedel av länen har det inte gjorts några som helst framsteg för de åtgärder som indikatorn följer. För tre av länen har det inte gjorts några framsteg på 6-8 år.

Övriga resultat som inte är synliga i indikatorn är den markåtkomst som sker för ytor som redan är inkluderade i klass 1 eller 2. Under 2023 omfattar sådan markåtkomst 3 331 hektar. 

Skyddstempot de senaste 5 åren
Under de senaste fem åren har klassen ”Inga resultat” minskat med i snitt 64 hektar om året. Med den takten kommer det ta ytterligare 55 år till ”Inga resultat” nått målet, dvs 0. Skyddsåtgärderna för områdena i planen behöver alltså öka i tempo. 

Framtidsscenario
Flera län har rapporterat om att flera framtida reservat närmar sig slutet på reservatsprocessen och att förhandlingar är i gång med markägare i flera områden. Gissningsvis blir uppföljningen 2024 en med bra resultat för genomförandet. Därefter följer troligen rätt så snabbt svårareförutsättnignar för bra resultat. Det är fortsatt hård konkurrens om om de begränsade resurser som finns för att klara markåtkomst. I några län har dessutom varsel lagts för  personal som jobbar med områdesskydd. 

Mer info
Läs mer om indikatorns utformning under Metodik. Under fördjupning finns mer information om myrskyddsplanen.

Metod

Indikatorn mäter miljöarbetets skyddsåtgärder för områdena i myrskyddsplanen. Indikatorn baseras på alla områdena i Myrskyddsplanen (reviderad 2007 och korrigerad till och med 2016) oavsett deras skyddsnivå när planen togs fram. Uppföljningen baseras på areal för olika skyddsnivåer och huruvida skyddsåtgärder är aktuella för återstående areal eller inte vid årsskiftet, indelat i fem olika klasser.

1. Skyddat
Areal med laga kraftvunnet områdesskydd som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Areal med överlappande skydd räknas endast en gång.

Skyddad areal där skyddsformen/föreskrifter/avgränsning inte är tillräckligt för att bevara naturvärdena utan där områdesskyddet ska förbättras räknas av praktiska skäl med, även om det inte är helt korrekt.

2. Natura
Areal som inte uppfyller krav för klass 1, men som ligger inom Natura 2000-område för naturtyper.

3. Markåtkomst
Areal som inte uppfyller krav för klass 1-2, men där markåtkomsten är genomförd (avtal om intrångsersättning eller köp/byte finns).

4. Skyddas ej
Areal som inte uppfyller krav för klass 1-3 och där stat och kommun inte kommer gå vidare med ytterligare skyddsåtgärder.

5. Inga resultat
Areal som inte uppfyller krav för klass 1-4, dvs areal som ska skyddas men där skyddsåtgärder inte påbörjats eller pågår men inte gett resultat än.

Resultatet baseras på uppgifter i områdesskyddets databaser och länsstyrelsens bedömning av vilka områden som ingår i klassen ”Inga resultat”. 

Bedömningsstöd för om skyddsåtgärder är klara
Nedan gäller utifrån indikatorns perspektiv om miljöarbetet anses vara klart eller inte, dvs om ytterligare skyddsåtgärder behövs eller inte. Utvärdering av hur bra skyddet fungerar, dvs om föreskrifter är bra utformade, gränser bra lokaliserade, skötseln är lämplig och sker i tillräcklig omfattning sker i andra sammanhang.

Skyddsåtgärder kan bedöms vara klara om någon av följande punkter uppfylls och staten intet ser skäl till att gå vidare med skyddsinsatser.

 • Myrskyddsplaneområdet har skydd som NP/NR/KR/BS/NVO1och/eller ingår i Natura 20002. NP/NR/KR/BS/NVO och Natura kan överlappa helt, delvis eller inte alls, men tillsammans täcker de hela myrskyddsplaneområdet.
 • Området är delvis skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO1 och/eller delvis skyddat som Natura20002. Tillsammans täcker de inte hela myrskyddsplaneområdet. Resterande areal avser länsstyrelsen inte att gå vidare med skyddsåtgärder för. Anledningen till att inte gå vidare kan vara av arronderingsskäl, att frivilligt skydd ägt rum, att naturvårdsavtal tecknats, att naturvärden är för låga eller har förstörts och att restaureringsambitioner saknas.
 • Området är varken skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO eller som Natura2000 men ett långsiktigt bekräftat frivilligt skydd, skydd genom naturvårdsavtal eller annan överenskommelse är befäst.
 • Området är varken är skyddat som NP/NR/KR/BS/NVO eller som Natura2000 men alla skyddsambitioner har upphört på grund av förstörda eller för låga naturvärden eller fattade beslut om omfattande exploatering.

Skyddsåtgärder bedöms inte vara klara om någon av följande punkter uppfylls.

 • Det saknas medel för markåtkomst/skyddsprocess för myrskyddsplaneområde som varken är NP/NR/KR/BS/NVO1 eller Natura20002 eftersom andra områden ges högre prioritet för skydd som NP/NR/KR/BS1. Det gäller även om myrskyddsplaneområdet är lågt prioriterat för reservatsbildning på lång sikt jämfört med områden med andra naturtyper.
 • Markåtkomsten är helt eller delvis genomförd, men inte skyddet som NP/NR/KR/BS1.

1 Förutsatt att beslut vunnit laga kraft. Markåtkomsten behöver inte vara genomförd.

2 Förutsatt att regeringen fattat beslut om Natura 2000 och länsstyrelsen bedömer att Natura-regelverket är tillräckligt för att klara naturvärdena.

Underlaget
Det görs en överlappsanalys mellan GIS-skiktet för Myrskyddsplanens områden jämfört med GIS-skikten för områden skyddade som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, kulturreservat och biotopskyddsområde. För resterande areal görs körning mot GIS-skikt för Natura2000 (pSCI/SCI/SAC). För kvarvarande areal görs körning mot GIS-skikt med genomförd markåtkomst. Naturvårdsverket skickar underlag från dessa datakörningar till länsstyrelserna och ber dem lämna sin bedömning av huruvida de samlade skyddsåtgärderna för ett område är tillräckliga och kan räknas som klara eller inte.

Länsstyrelserna tar ställning till vilka områden vars skyddsåtgärder är klara eller inte och skickar denna information till Naturvårdsverket som sammanställer data och beräknar areal för klasserna 4-5.

Indikatorn visar utvecklingen från årsskiftet 2006/2007 och framåt. Först från och med 2012 är indikatorn helt komplett gällande markåtkomst, eftersom de äldre data inte kunde rekonstrueras utan att gå igenom alla tidigare beslut manuellt. Indikatorn uppdateras senast i mars varje år.

Ansvariga
Naturvårdsverket ansvarar för indikatorn och att de GIS-skikt som används är korrekta. Länsstyrelserna ansvarar för att registrera nya beslut om skyddade områden och att efter uppmaning från Naturvårdsverket göra bedömningen om insatser är klara eller inte.

Fördjupning

Myrskyddsplanen

Genomförandet av skyddsåtgärder för områdena i myrskyddsplanen är viktigt för att bevara landets värdefullaste myrar och uppnå miljömålet Myllrande våtmarker. Genomförandet bidrar också till möjligheten att uppnå andra miljömål, t.ex. Levande skogar och Begränsad klimatpåverkan. Ett genomfört skydd bidrar också till att uppnå gynnsam bevarandestatus för myrnaturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv och genomföra internationella åtaganden om skydd bland annat i våtmarkskonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

Naturvårdsverket tog fram Myrskyddplan för Sverige 1994. Planen innehåller de oskyddade myrar som Naturvårdsverket ansåg borde ges ett långsiktigt skydd och de myrar som 1994 låg i skyddade områden och hade höga naturvärden. Myrskyddplanen från 1994 ersattes med en reviderad version våren 2007. Sedan dess har GIS-skikt korrigerats vid två tillfällen, 2013 och 2016. Efter senaste översynen ingår totalt 681 944 hektar fördelade på 645 områden i myrskyddsplanen.

Areal som överlappar mellan 1994 och 2007
Totalt överlappar ursprungsplanen och den reviderade planen 2007 med 468 564 hektar, varav 50% är våtmark.

Areal i planen från 1994 som togs bort 2007
Vid översynen togs 422 367 hektar bort, varav 38% var våtmark. Den areal som togs bort utgjordes huvudsakligen av några mycket stora reservat med mkt myr i Norrbottens län, några områden som innehöll annan våtmark än myr, områden som hunnit förstöras och areal som uteslutits vid detaljavgränsning av skyddsåtgärder.

Utökad areal 2007
Vid översynen lades 213 728 hektar till, varav 44% var våtmark. Den areal som adderades utgjordes huvudsakligen av nya områden baserad på ny kunskap om våtmark i Norrbottens län, rikkärr och sumpskog, ersättningsområden för områden som hunnit förstöras, areal som det beslutats att den skulle ingå i reservat efter detaljavgränsning och som inte ursprungligen var med.

Justeringar till och med 2016
I översynen 2016 tog 226 hektar bort ur planen. Den arealen bestod huvudsakligen av överlapp mellan angränsande myrskyddsplaneområden och areal som kommit med felaktigt vid digitalisering.

Här får du tag i Myrskyddsplanen

Myrskyddsplanen (fyra rapporter) finns tillgängliga uppsplittrade i mindre filer under https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/myrskyddsplan-for-sverige. Länsfilerna inkluderar ett urval av korrektur från kvalitetssäkringarna efter 2007. Korrektur har t.ex. inte införts i löptexten för objektbeskrivningarna. 

GIS-skikt (2007 rev 2016) finns på www.geodata.se och i Geodatakatalogen https://geodatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/swe/catalog.search#/search?any=Myrskyddsplanen

I kartverktyget Skyddad natur" kan GIS-skiktet för myrskyddsplanen kombineras med andra skikt och bakgrundskarta eller flygfoto. Leta efter Myrskyddsplanen under planeringsunderlag. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Ansvarig myndighet för indikatorn Genomförande av myrskyddsplanen: Naturvårdsverket