Formellt skyddad produktiv skog

Skyddad produktiv skog

Ungefär 6 procent av den produktiva skogen är formellt skyddad i nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, skogligt biotopskyddsområde eller Natura 2000. Där ingår också naturreservat där besluten är fattade men inte vunnit laga kraft. Likaså markersättningar för blivande naturreservat, samt arealer inom Naturvårdsverkets överenskommelse med Fortifikationsverket, ekoparksavtal och vitryggsavtal.

Ladda ner diagramdata för Skyddad produktiv skog

Skriv ut diagram för Skyddad produktiv skog

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/skyddad-produktiv-skog/

EU-kommissionen presenterade 2020 en strategi för biologisk mångfald till 2030 där en målsättning är att rättsligt skydda minst 30 procent av EU:s landyta. I strategin ingår också att bidra till arbetet inom konventionen för biologisk mångfald med en övergripande ambition att före 2050 säkerställa en situation där alla världens ekosystem har restaurerats, är motståndskraftiga och skyddas i tillräcklig utsträckning.

De länder som antagit konventionen för biologisk mångfald, däribland Sverige, beslutade i december 2022 om ett nytt globalt ramverk och en strategisk plan för biologisk mångfald. Det nya ramverket innehåller totalt fyra tillståndsmål som ska uppnås till 2050 och 23 åtgärdsmål. Ett av de viktigaste målen handlar om att skydda 30 procent av jordens yta till havs och på land till 2030. 

Skogen är den naturtyp i vårt land som har lägst andel skydd. För att vi ska nå miljömålen och våra internationella åtaganden till år 2030 behöver mer skog skyddas varje år. Intrångsersättning, köp, ersättningsmark och bidrag används för att bevara de mest skyddsvärda skogarna.

Metod

Indikatorn består av arealuppgifter för formellt skyddad produktiv skog i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, skogligt biotopskyddsområde och Natura 2000, naturreservat där besluten är fattade men inte vunnit laga kraft, markersättningar för blivande naturreservat, arealer inom Naturvårdsverkets överenskommelse med Fortifikationsverket, ekoparksavtal och vitryggsavtal. Indikatorn uttrycks i procent av den totala arealen produktiv skog i Sverige och anges per år.

Uppgifterna hämtas av Naturvårdsverket från Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport Skyddad natur som publiceras i slutet av maj varje år. Källa för 2023 års data är SCB, Skyddad natur 2023-12-31 MI 41 2023A01

Tidsperioden börjar 2020.

Indikatorn uppdateras varje år.

Fördjupning

Sammanhållen statistik för formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark finns på Statistiska Centralbyråns (SCB) webbplats: Skyddad natur (scb.se)

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)

Ansvarig myndighet för indikatorn Skyddad produktiv skog: Naturvårdsverket