Formellt skyddad produktiv skog

Skyddad produktiv skog

Drygt 4 procent av den produktiva skogen är formellt skyddad i nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller Natura 2000.

Ladda ner diagramdata för Skyddad produktiv skog

Skriv ut diagram för Skyddad produktiv skog

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/skyddad-produktiv-skog/

De länder som antagit konventionen för biologisk mångfald, däribland Sverige, beslutade 2010 om en plan med ett globalt mål för skydd av natur. Målet innebär bland annat att 17 procent av landytan ska ha ett ekologiskt representativt skydd till 2020. Målet ska omfatta sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden för biologisk mångfald.

Skogen är den naturtyp i vårt land som har lägst andel skydd. För att vi ska nå miljömålen och våra internationella åtaganden till år 2020 behöver mer skog skyddas varje år. Intrångsersättning, köp, ersättningsmark och bidrag används för att bevara de mest skyddsvärda skogarna.

Etappmålet om Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden tar även med ytterligare några kategorier som formellt skydd av skog jämfört med denna indikator. I samma etappmål ingår även värdefulla skogar som markägarna förväntas undanta från skogsbruk.

Metod

Indikatorn består av arealuppgifter för formellt skyddad produktiv skog i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000 i procent av total arealen produktiv skog i Sverige och år.

Uppgifter om skyddade områden tas från Naturvårdsregistret i VIC-Natur varifrån också uppgifter om föreskrifter mot skogsbruk tas fram. Naturtypsfördelningen har tidigare baserats på Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden (KNAS).

Från och med 2018 års statistik är Nationella marktäckedata (NMD) källa till statistik över naturtyper och formellt skyddad skog, vilket innebär förändringar i både definitioner och statistiska värden. NMD har i flera fall andra definitioner av naturtyper än tidigare källor för statistiken. NMD använder sig av FAOs definition av vad som är skog, medan KNAS använder sig av Lantmäteriets avgränsning av skogsmark. Förändringen i statistik över skogsmark berör framförallt improduktiv skogsmark.

Föreskrifterna som används inom analysen återspeglar hur föreskrifterna såg ut den 8 januari 2019. Därför blir tidsserien inte rättvisande kronologiskt då dessa inte har information kring när de började gälla (alternativt upphöra).

Arealuppgifterna analyseras och kvalitetssäkras av Metria i GIS-miljö.

Naturvårdsverket finansierar data som levereras varje år.

Tidsperioden börjar 1909.

Indikatorn uppdateras varje år.

Fördjupning

Läs mer i etappmålet Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden.

Sammanhållen statistik för formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark finns på Statistiska Centralbyråns (SCB) webbplats: https://www.scb.se/mi0605 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Respons (åtgärder)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Lena Svärd Handläggare, naturanalysenheten, Naturvårdsverket lena.svard@naturvardsverket.se 010-698 12 65

Ansvarig myndighet för indikatorn Skyddad produktiv skog: Naturvårdsverket