Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark

Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Ladda ner diagramdata för Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Skriv ut diagram för Formellt skyddad skogsmark och produktiv skogsmark ovan och nedan fjällnära skog

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Areal av produktiv skogsmark som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Ladda ner diagramdata för Areal av produktiv skogsmark som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Skriv ut diagram för Areal av produktiv skogsmark som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Areal skogsmark totalt som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Ladda ner diagramdata för Areal skogsmark totalt som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Skriv ut diagram för Areal skogsmark totalt som finns inom de olika formerna. Hela landet.

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

 • Använda det i trycksaker
 • Använda det i presentationer
 • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-samt-improduktiv-skogsmark/

Statistiken redovisar arealer skogsmark inom de fyra formerna Formellt skyddade områden, Frivilliga avsättningar, Hänsynsytor samt Improduktiv skogsmark. Där det är möjligt redovisas statistiken på län eller landsdelar. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan fyra myndigheter; SCB, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och SLU Riksskogstaxeringen.

Med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan formerna, samt att statistiken inte är värderad i relation till nationella eller internationella mål, kan summeringar av de fyra formerna vara missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte. 

För statistikens alla delar har dataunderlaget förbättrats och utökats under det senaste året. Det ger en högre kvalitet i statistiken, men innebär samtidigt att jämförelser med tidigare års uppgifter ska göras med försiktighet.

Formellt skydd 

Vid utgången av 2022 var:

 • 2 398 000 hektar skogsmark formellt skyddad vilket utgör 8,9 procent av landets totala skogsmark
 • 83 procent skyddat inom miljöbalken.
 • 1 348 800 hektar produktiv skogsmark formellt skyddad vilket utgör 5,9 procent av landets totala produktiva skogsmark. 

Under 2022 tillkom formellt skydd på:

 • 28 200 hektar skogsmark varav 21 200 hektar på produktiv skogsmark

Förändring i formellt skyddad skogsmarksareal år 2022 per landsdel/region:

 • Norra Norrland - ökning med 16 600 hektar, varav 11 300 hektar produktiv skogsmark
 • Södra Norrland - ökning med 4 000 hektar varav 3 100 hektar produktiv skogsmark
 • Sveland - ökning med 5 300 hektar varav 4 600 hektar produktiv skogsmark
 • Götaland - ökning med 2 400 hektar varav 2 200 hektar produktiv skogsmark
 • Nedanför den fjällnära gränsen - ökning med 16 100 hektar skogsmark varav 13 700 hektar produktiv skogsmark.
 • Ovanför den fjällnära gränsen - ökning med 12 200 hektar varav 7 500 hektar produktiv skogsmark.

Omkring 76 procent av den nytillkomna formellt skyddade skogsmarken finns inom skog nedan den fjällnära gränsen. 

Utredning pågår av årets (2022 års) uttag av naturvårdsavtal av typen ekoparker. Förändringar jämfört med föregående års data har noterats, men inte kunnat förklaras. Utredningen var inte klar vid statistikens publiceringsdatum. Årets statistik över ekoparker baseras därför på data med viss osäkerhet. Eventuell revidering görs vid nästa publiceringstillfälle, det vill säga i maj 2023. Ekoparkerna utgör endast en mindre del av statistiken över formellt skyddad natur.

Frivilliga avsättningar

De frivilliga avsättningarna vid utgången av 2022 var:

 • 1 372 500 hektar
 • 5,8 procent av den totala produktiva skogsmarksarealen
 • 4,9 procent av den totala skogsmarksarealen 

Störst areal frivilliga avsättningar finns i norra delen av landet. De tre län med störst areal frivilliga avsättningar är:

 • Jämtlands län 224 300 hektar
 • Norrbottens län 189 200 hektar
 • Västerbottens län 165 700 hektar  

Mest frivilliga avsättningar i förhållande till den totala produktiva skogsmarksarealen finns i Jämtland län där frivilliga avsättningar utgör 8,3 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Även Dalarnas län har stor andel frivilliga avsättningar med 7,3 procent.  

Frivilliga avsättningar ökade med nästan 52 700 hektar under 2022 vilket utgör 0,22 procent  av den totala produktiva skogsmarksarealen.

Förändring i skogsmarksareal år 2022 per landsdel:

 • Norra Norrland - ökning med 10 300 hektar
 • Södra Norrland – ökning med 18 600 hektar
 • Svealand - ökning med 13 600 hektar
 • Götaland – ökning med 10 100 hektar

Statistiken över frivilliga avsättningar och hänsynsytor har reviderats för åren 2018, 2019 och 2020. Sammantaget har detta, med år 2020 som exempel, lett till en nedrevidering av tidigare publicerad areal frivilliga avsättningar med 45 000 hektar. Revideringarna kan vara större för enstaka län.

Hänsynsytor

Vid utgången av 2022 skattades att 2,2 procent av den produktiva skogsmarksarealen utgjordes av så kallade hänsynsytor. Resultatet av skattningarna visar därmed att nästan 525 500 hektar hänsynsytor har ackumulerats sedan 1993.

Ingen mätning av hänsynsytornas varaktighet är dock gjord. Eventuella förluster av hänsynsytor är därför okända och har därmed inte kunnat reduceras i denna skattning. Även överlapp mot frivilliga avsättningar är okänt. 

Preliminära skattningar visar att det under år 2022 har tillkommit 25 600 hektar hänsynsytor. Det motsvarar 0,1 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige. 

Förändring i produktiv skogsmarksareal år 2022 per landsdel:

 • Norra Norrland - ökning med 8 100 hektar
 • Södra Norrland - ökning med 6 600 hektar
 • Svealand - ökning med 6 200 hektar
 • Götaland - ökning med 4 700 hektar

Skogsstyrelsen har genomfört flera kvalitetsförbättrande åtgärder för statistiken om hänsynsytor vilket innebär att arealen hänsynsytor har reviderats. 

Myndigheterna har låg kunskap om kvaliteten och beständigheten av lämnad hänsyn och därmed är det svårt att bedöma bidraget till miljökvalitetsmålet.

Improduktiv skogsmark

Statistiken visar att den improduktiva skogsmarken utanför formellt skydd utgjorde 3 064 700 hektar vid årsslutet 2022.

En korrekt förändring mellan 2021 och 2022 för improduktiv skogsmark kan inte beräknas på grund av skillnader i datakvalitet och beräkningsmetod mellan åren.

Nedan den fjällnära regionen

Nedan den fjällnära regionen är 938 700 hektar skogsmark formellt skyddad varav 650 000 hektar eller 70 procent inom miljöbalken.

Av den totala arealen skogsmark nedan den fjällnära regionen är:

 • 3,9 procent formellt skyddad 
 • 2,7 procent formellt skyddad inom miljöbalken

Av den totala arealen produktiv skogsmark nedan den fjällnära regionen är:

 • 3,5 procent formellt skyddad
 • 2,5 procent formellt skyddad inom miljöbalken

Ovan den fjällnära regionen 

Ovan den fjällnära regionen är 1 459 300 hektar skogsmark formellt skyddad varav 1 309 300 hektar eller 90 procent enligt miljöbalken.

Av den totala arealen skogsmark ovan den fjällnära regionen är:

 • 57,5 procent formellt skyddad 
 • 51,6 procent formellt skyddad inom miljöbalken
 • 4,3 procent formellt skyddad med beslut utan laga kraft och markersättningar

Av den totala arealen produktiv skogsmark ovan den fjällnära regionen är:

 • 51,4 procent formellt skyddad
 • 42,8 procent formellt skyddad inom miljöbalken
 • 6,1 procent formellt skyddad med beslut utan laga kraft och markersättningar

Metod

Fördjupning

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för olika instrument för skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. De förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark. Inom det formella skyddet finns stora överlapp mellan olika delmängder, kallade instrument. De har här räknats bort till en nettoareal för formellt skyddad skogsmark. 

Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. 

Hänsynsytor är mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. 

Improduktiv skogsmark är skogsmark som i genomsnitt inte kan producera mer än en kubikmeter virke per hektar och år. Det kan vara trädbevuxna myrar, bergimpediment eller fjällbjörkskog.

Det mesta av den improduktiva skogen återfinns i de nordligare delarna av landet.

Mer information om statistiken finns på SCB:s webbplats:

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark (scb.se)

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Camilla Andersson Miljöstrateg, Skogstyrelsen camilla.andersson@skogsstyrelsen.se 0650-377 90

Ansvarig myndighet för indikatorn Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark: Skogsstyrelsen