Fakta och statistik

Här hittar du användbar fakta och statistik som du kan ha nytta av i ditt miljöarbete. Alla länkar leder till andra webbplatser.

Indikatorer för Sveriges miljömål

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.
Fördjupad utvärdering 2019

Den senaste fördjupade utvärderingen publicerades den 30 januari 2019. I den bedöms om beslutade styrmedel och de åtgärder som görs är tillräckliga för att nå den goda miljö som generationsmålet tillsammans med miljö- och etappmålen beskriver.
Årlig uppföljning 2019

Den årliga uppföljningen av miljömålen presenterades den 29 mars 2019. I den kan du läsa om vad regeringen och myndigheterna gjort under 2018 för att snabba upp åtgärdsarbetet.
Miljöhälsorapportering

Den nationella miljöhälsorapporten uppdateras vart fjärde år. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till exponering för olika miljöfaktorer.
Folkhälsostudio

Folkhälsostudio är ett webbverktyg för att presentera statistik från en gemensam databas över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall. Folkhälsostudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.
Boverkets miljöindikatorer

I Boverkets miljöindikatorer framgår bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan.
Energimyndighetens statistik

Energimyndigheten ansvarar för viss officiell energistatistik och publicerar även annan statistik på energiområdet.
Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog

Sök efter information om projekt som fått pengar från havs- och vattenmiljöanslaget. Du kan söka på område, län, kommun eller med fritt sökord.
Havs- och vattenmyndighetens statistik

Myndigheten samordnar och beställer en stor mängd miljödata och statistik. Ta del av Havs- och vattenmyndighetens data och statistik här.
Jordbruksverkets statistik

Jordbruksverket ansvarar för den officiella statistiken på jordbruksområdet samt inom vattenbruk. På Jordbruksverkets webbplats finns mängder av data, i flera fall redovisade på läns- och kommunnivå samt per produktionsområde.
Mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner

BRP+ mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt. BRP+ är framtaget av de svenska regionerna och Tillväxtverket, genom Reglab.
Naturvårdsverkets statistik

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.
SCB:s statistik

SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, däribland en mängd olika miljöstatistik och miljöräkenskaperna.
Statistik från kommuner och landsting

Via databasen Kolada kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter, bland annat inom miljöområdet.
Skogsstatistik

Skogsstyrelsen ansvarar för statistik inom områdena produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket.
Statistik från SLU

I SLU:s statistik finns officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Här finns också viltskadestatistik och resultat från återkommande undersökningar om svenskars attityder till djur, natur och jakt.
Tillväxtverkets statistik

Tillväxtverket har statistik om företagande, regional utveckling och turism, bland annat om miljöarbete i små och medelstora företag.
Trafikanalys statistik

Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer och publicerar även annan statistik kring utveckling inom transportområdet.
VattenInformationsSystem Sverige (VISS)

VISS är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.