Skydd av limniska områden

Skydd av limniska områden

Antal nytillkomna limniska naturreservat per år i förhållande till övriga nytillkomna naturreservat per år.

Ladda ner diagramdata för Skydd av limniska områden

Skriv ut diagram för Skydd av limniska områden

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/skydd-av-limniska-omraden/

Skydd av limniska områden

Antal naturreservat med tydliga limniska syften som bildats 2021.

Ladda ner karta för Skydd av limniska områden

Skriv ut diagram för Skydd av limniska områden

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/skydd-av-limniska-omraden/

Sjöar och vattendrag har stor betydelse för den biologiska mångfalden både i vattnet och på land. Det är sällan som limniska värden är det huvudsakliga skälet till att ett naturreservat bildas, och de beskrivs ofta bristfälligt. För att miljömålet ska uppnås behöver antalet naturreservat med tydligt limniskt syfte öka.

Få reservat med limniskt syfte

Sjöar och vattendrag ingår i huvuddelen av alla svenska naturreservat och vattenmiljöerna är av stor betydelse för både terrestra och akvatiska miljöer och deras biologiska mångfald. Limniska naturvärden utgör dock endast undantagsvis huvudskäl för bildande av naturreservat. I många fall finns sjö- och vattendragsvärden med i eller kan utläsas utifrån syftet men det är ofta svårt att bedöma om de limniska naturvärdena har ett tillräckligt skydd.

Under perioden 2014–2021 bildades 1 445 nya naturreservat i Sverige. Av dessa bildades 12 procent (174 stycken) med ett tydligt syfte att skydda värden i sjöar och vattendrag. För att miljömålet ska uppnås behöver antalet naturreservat med tydligt limniskt syfte öka, och de limniska värdena behöver beskrivas bättre även i övriga reservat.

Metod

I syfte att specifikt kunna följa upp områdesskydd inriktat mot bevarande av limniska naturvärden har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram kriterier för bedömning av om ett naturreservatsbeslut på ett adekvat sätt beaktar limniska naturvärden och därigenom tryggar ett bra skydd för värdena. Kriterierna utgör grunden för indikatorn limniskt inriktade naturreservat.

Grundförutsättningar för bildande av naturreservat med limnisk inriktning är 1. att det finns höga limniska naturvärden eller 2. att det finns förutsättningar för höga limniska naturvärden och att det efter åtgärder är möjligt att få eller återfå höga limniska naturvärden.

Dessutom anser Havs- och vattenmyndigheten att följande tre huvudkriterier ska vara uppfyllda för att ett naturreservat ska kunna betecknas ha en limnisk inriktning.

  1. Limniska naturvärden ingår i och omfattas tydligt av naturreservatets syfte, är med i beskrivningen hur syftet ska nås och utgör skäl för beslutet.
  2. Reservatsföreskrifterna anger de inskränkningar som behövs för skyddet av utpekade limniska naturvärden
  3. Skötselplanen omfattar limniska miljöer och värden, bevarandemål för limniska naturtyper/arter och beskrivningar av eventuella skötselåtgärder som behövs för att uppnå målen för utpekade limniska naturvärden

Limniska naturvärden kan tolkas brett men måste vara tydligt angivna. Limniska naturvärden omfattar i strikt mening primärt rent vattenlevande växter och djur, men kan i vissa fall även omfatta arter som är beroende av sjöar och/eller vattendrag för  till exempel reproduktion, uppväxt och födosök, exempelvis insekter, fåglar och groddjur. Om dessa sekundära limniska naturvärden åberopas så ska vattenmiljöerna och deras ekologiska betydelse för utpekade bevarandevärden vara väl beskrivna och inte endast som vattenareal eller av hydrologiska eller humiditetsskäl för andra arter. Om åtgärder föreslås för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter så ska dessa naturmiljöer och arter vara tydligt beskrivna. Enbart orörd hydrologi är inte tillräckligt syfte för ett limniskt inriktat naturreservat.

Bedömningarna har genomförts av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). HaV har granskat och bedömt samtliga nya naturreservatsbeslut (beslut och skötselplaner) för åren 2014, 2015 och 2016. Utifrån ovanstående kriterier har alla reservat klassats utifrån om de har tydliga limniska syften eller inte har det.  

Fördjupning

Sjöar och vattendrag i Sverige

Sverige är rikt på sjöar och vattendrag och den totala sötvattensarealen är runt 4,2 miljoner hektar vilket motsvarar 9,4 % av land- och sötvattensarealen. Arealen sötvatten domineras av sjöar och trots att Sverige har många stora och små vattendrag med en enorm sammanlagd vattendragslängd så är den samlade arealen jämförelsevis liten jämfört med sjöarnas. 23 stora sjöar utgör ungefär en tredjedel av den svenska sötvattensarealen och de tre största sjöarna står för nästan en fjärdedel av den totala sjöarealen.

Skyddade områden

Omkring en fjärdedel av den svenska sötvattensarealen täcks idag av områdesskydd. Att en så stor areal sjöar och vattendrag är skyddad kan ge en bild av ett färdigställt och komplett skydd för våra sötvattensmiljöer. Mycket arbete återstår dock innan den biologiska mångfalden i både skyddade och oskyddade sjöar och vattendrag är säkrad. För att på ett ändamålsenligt sätt kunna förbättra och förstärka skyddet av limniska miljöer behövs förbättrade kunskaper om limniska naturvärden både inom och utanför skyddade områden, ett förstärkt skydd av det som redan är skyddat och att oskyddade vattenmiljöer med höga naturvärden skyddas. 

Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tagit fram en nationell strategi som syftar till att fler sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden i hela landet långsiktigt ska bevaras och även formellt skyddas. Strategin, som beslutades i januari 2022, syftar också till att bra gemensamma kunskapsunderlag tas fram. Det nationella geografiska kunskapsunderlaget ”Värdefulla vatten”, som beskriver vattenmiljöer med höga natur- och kulturvärden, ska därför uppdateras.

Ett limniskt naturreservat är inriktat mot att skydda sjöar och vattendrag och deras naturvärden. Kända hot mot de utpekade vattenvärdena ska vara reglerade ur ett tillrinningsområdesperspektiv, alltså påverkan på vattenmiljöerna från omgivande marker. Men naturvård av sjöar och vattendrag är eftersatt i Sverige. Vattenmiljöer ingår ofta i skyddade områden, men få av naturreservaten är avsatta med limniska värden som huvudsakligt motiv. En förutsättning för att uppnå miljökvalitetsmålet är att arbetet för att långsiktigt skydda områden med höga sötvattensanknutna naturvärden ökar.

En bedömning av om ett naturreservat fyller kraven för ett limniskt inriktat naturreservat är just en bedömning med huvudsyftet att följa upp arbetet med limniskt inriktat områdesskydd. En sjö eller ett vattendrag kan mycket väl ha ett tillräckligt skydd och bidra till miljökvalitetsmålet även om det inte bedöms vara limniskt inriktat. I många fall räcker det säkert gott och väl med de mer generella inskränkningar i användandet av mark- och vatten som finns i föreskrifterna i de flesta naturreservat för att skydda ingående sjöar och vattendrag.

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Limniskt inriktade naturreservat”  https://www.havochvatten.se/download/18.6d9c45e9158fa37fe9f5a077/1482150373142/hav-rapport-2016-32-limniskt-inriktade-naturreservat.pdf

Lägesrapport ”Skydd av sjöar och vattendrag och deras naturvärden”.
https://www.havochvatten.se/download/18.637e5e0415787b184d780eb/1489654822463/Skydd%20av%20naturv%C3%A4rden%20i%20sj%C3%B6ar%20och%20vattendrag%20i%20Sverige.pdf

Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden.
Nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden - Publikationer - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Therese Elfström Utredare, Havs- och vattenmyndigheten therese.elfstrom@havochvatten.se 010-6986172

Ansvarig myndighet för indikatorn Skydd av limniska områden: Havs- och vattenmyndigheten