Utsläpp av partiklar (PM 2,5) till luft

Utsläpp av PM2,5 till luft

Ladda ner diagramdata för Utsläpp av PM2,5 till luft

Skriv ut diagram för Utsläpp av PM2,5 till luft

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/partikelutslapp-av-pm25/

Utsläppen av små partiklar (PM2,5) har mer än halverats sedan 1990, där industrin står för den största minskningen.

Partikelmassan för partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer refereras som PM2,5. Partiklar upp till dessa storlekar bildas främst vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenserar. Små partiklar emitteras även från vägslitage, däck och bromsar. Under 2021 var utsläppen av små partiklar 15,9 tusen ton. Det är en minskning med 65 procent sedan 1990.

Metod

Uppgifterna kommer från den årliga rapporteringen som Sverige gör i enlighet med luftvårds- och klimatkonventionerna (CLRTAP repspektive FCCC). Metoden som används är den som föreskrivs enligt konventionerna.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

SMED har det svenska datavärdskapet för utsläpp till luft. SMED är förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium där de tre organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ingår. 

Fördjupning

Små partiklar har oftast liten massa men är många till antalet och tillhör en av de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. De kan genom inandning transporteras in i kroppen och påverka både andningsorganen och hjärtkärlsystemen.

Till de akuta effekterna hör hosta, attacker av astma samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studier har också visat att nedsatt lungfunktion kan vara en effekt som uppstår på lång sikt, särskilt hos barn som bor i områden med höga halter av PM2,5.

Den största källan till utsläpp av små partiklar i Sverige är vedeldning vid egen uppvärmning av bostäder och lokaler, vilket svarade för 34 procent de totala utsläppen av PM2,5 2021.

Utsläppen från denna sektor har minskat med 62 procent sedan 1990, då övergång från uppvärmning med biobränsle till el- och fjärrvärme har blivit vanligare samt att dagens vedpannor är mer effektiva i förbränningen än äldre vedpannor.

Sedan 1990 har utsläppen av små partiklar från industrin minskat med 81 procent. 2021 stod industrin för 19 procent av de totala svenska utsläppen. Framför allt har industriprocesserna för tillverkning av papper och massa bidragit till minskningen. Utsläppen av partiklar från industrin minskade kraftigt fram till 2015, men har sedan planat ut och ligger strax över 4 tusen ton per år.

Utsläppen av PM2,5 från inrikes transporter har minskat med 45 procent sedan 1990 och svarade 2021 för 26 procent av de totala utsläppen av små partiklar. Trots att utsläppen från inrikes transporter har minskat totalt sett, har utsläppen av små partiklar som uppkommer vid slitage av däck, bromsar och vägbana ökat med cirka 26 procent. Det beror på att den totala mängden trafik på våra vägar ökar. 2021 stod slitagepartiklar för cirka 20 procent av de totala utsläppen.

Utsläpp av PM2,5 från tunga lastbilars avgaser har minskat med 95 procent under perioden 1990 till 2021. Den kraftiga minskningen beror på att striktare avgaskrav har införts.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Påverkan

Ansvarig myndighet för indikatorn Partikelutsläpp av PM2,5: Naturvårdsverket