Andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker

Ekologisk mat

Andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom respektive varugrupp inom detaljhandeln, 2004-2017, procent.

Ladda ner diagramdata för Ekologisk mat

Skriv ut diagram för Ekologisk mat

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ekologisk-mat/

Indikatorn Ekologisk mat visar försäljningen av ekologiska livsmedel. Indikatorn beräknades av SCB första gången år 2004 och underlaget består till stor del av livsmedelskedjornas egen information, såsom kassaregisterdata från kunders inköp. Under 2017 uppgick den ekologiska försäljningen till 7,6 procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker, vilket innebär en minskning på 0,3 procentenheter jämfört med 2016 men en ökning på 5,6 procentenheter jämfört med år 2004.

Indikatorn Ekologisk mat visar försäljningen av ekologiska livsmedel. Under 2017 uppgick den ekologiska försäljningen till 7,6 procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker, vilket innebär en minskning på 0,3 procentenheter jämfört med andeln 2016. Det har dock skett en stor försäljningsökning av ekologisk och miljömärkt fisk. Det år statistiken först sammanställdes, år 2004, uppgick den ekologiska försäljningen till 2 procent av den totala försäljningen. Den bakomliggande statistiken innehåller information för olika varugrupper. Sett över hela tidsperioden 2004 - 2016 har flera grupper har ökat kraftigt, och det gäller framförallt fisk och frukt men även grönsaker, mjölk, ost och ägg och kaffe, te och chokladdryck.

Metod

Indikatorn visar på andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom respektive varugrupp inom detaljhandeln, procent. Ekologiska produkter definieras som odlade, kontrollerade och hanterade enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Inom Sverige utförs denna kontroll av kontrollföreningen KRAV. I kategorin fisk inkluderas även produkter som är MSC-märkta. År 2008 skedde en förbättring av MSC-märkningen i underlaget samtidigt som den fick större genomslag i handeln. Det bör man ha i åtanke när man tolkar statistiken.

Viktigt att beakta vid tolkning av denna indikator är att förändringar av försäljning av ekologiska varor kan både bero på förändringar i utbud av ekologiska varor i handeln samt på totala förändringar i livsmedelsförsäljningen. Tyvärr finns det i dagsläget ingen statistik över prisutvecklingen av ekologiska varor, vilket gör det svårt att uttala sig om volymförändringar. Har priserna på ekologiska varor ökat i samma takt som priserna på icke ekologiska varor under de senaste tio åren? Om svaret är nej på den frågan, eller om priserna på vissa ekologiska varor till och med har minskat, är ökningen i vår konsumtion av ekologiska varor större än vad som kan utläsas här.

Fördjupning

Försäljningen av ekologiska livsmedel och drycker beräknades av SCB första gången år 2004 och underlaget består till stor del av livsmedelskedjornas egen information, såsom kassaregisterdata från kunders inköp. Viktigt att beakta vid tolkning av denna indikator är att förändringar av försäljning av ekologiska varor kan både bero på förändringar i utbud av ekologiska varor i handeln samt på totala förändringar i livsmedelsförsäljningen. Tyvärr finns det i dagsläget ingen statistik över prisutvecklingen av ekologiska varor, vilket gör det svårt att uttala sig om volymförändringar. Har priserna på ekologiska varor ökat i samma takt som priserna på icke ekologiska varor under de senaste tio åren? Om svaret är nej på den frågan, eller om priserna på vissa ekologiska varor till och med har minskat, är ökningen i vår konsumtion av ekologiska varor större än vad som kan utläsas här.

 

Bakgrundsinformation

Den ekologiska produktionen ämnar enligt Jordbruksverket (2016) nyttja naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt, där biologisk mångfald och djurens välfärd är viktiga aspekter. Ekologisk produktion utmärker sig också inom hanteringen av skadegörare och ogräs och när det kommer till hur grödorna tillgodoses med näring. Kemiska bekämpningsmedel används inte i produktionen och mineralgödsel är inte tillåtet om det inte har naturligt ursprung. Dessutom minimeras användningen av t.ex. antibiotika inom djurhållningen, som också strävar efter att djuren ska bete sig så naturligt som möjligt.

Indikatorn är inte tillgänglig för jämförbarhet inom EU.

Koppling till Agenda 2030: Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Resultat

Siffrorna gällande ekologisk försäljning under 2017 presenteras i Tabell och Diagram. Under 2017 uppgick den ekologiska försäljningen till 7,6 procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker, vilket innebär en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2016. Alla varugruppers ekologiska andel har ökat mellan åren 2004 och 2017. Flera grupper har ökat kraftigt, och där syns framförallt fisk och frukt men även grönsaker, mjölk, ost och ägg och kaffe, te och chokladdryck.

Frukt är den varugrupp där den ekologiska försäljningen är störst följt av fisk. Fisk var under flera år den varugrupp med högst andel ekologisk försäljning men det ändrades under 2014 då den ekologiska försäljningen av frukt ökade markant. 2016 var andelen ekologisk försäljning av frukt 19,6 procent. Fisk har en andel ekologisk försäljning på 14,4 procent . Trots den höga andelen ekologisk försäljning av fisk är varugruppen en av de med lägst utbud av ekologiska varor. Endast 2,5 procent av varorna är ekologiska, att jämföra med 14,1 procent av varorna inom gruppen oljor och fetter. Andelen ekologiska produkter inom livsmedel och alkoholfria drycker låg 2016 på 6,3 procent. När mätningarna började 2004 var andelen 2,5 procent.

 

Ytterligare information:

Läs mer om livsmedel under miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

SCB Statstiknyhet 2018-10-03 Ökad försäljning av livsmedel under 2017

SCB, Livsmedelsförsäljningsstatistik 2017. HA 24 SM 1081 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Drivkraft
Dataleverantör:
SCB

Ansvarig myndighet för indikatorn Ekologisk mat: Naturvårdsverket