Andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker

Ekologisk mat

Andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom respektive varugrupp inom detaljhandeln, 2004-2019, procent.

Ladda ner diagramdata för Ekologisk mat

Skriv ut diagram för Ekologisk mat

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ekologisk-mat/

Indikatorn Ekologisk mat visar försäljningen av ekologiska livsmedel. Indikatorn beräknades av SCB första gången år 2004 och underlaget består till stor del av livsmedelskedjornas egen information, såsom kassaregisterdata från kunders inköp. Under 2019 uppgick den ekologiska försäljningen till 7,4 procent av den totala försäljningen av livsmedel och alkoholfria drycker, vilket innebär en minskning på 0,2 procentenheter jämfört med 2018 men en ökning på 5,5 procentenheter jämfört med år 2004.

Fisk är den varugrupp där den ekologiska försäljningen är störst följt av frukt. Det har skett en stor försäljningsökning av ekologisk och miljömärkt fisk under de senaste åren. 2019 var andelen ekologisk försäljning av fisk 18,3 procent, vilket är en tydlig ökning från år 2018 då andelen var 16,2 procent. Det år statistiken först sammanställdes, år 2004, uppgick den ekologiska försäljningen till 2 procent av den totala försäljningen. Den bakomliggande statistiken innehåller information för olika varugrupper. Sett över hela tidsperioden 2004 - 2019 har flera grupper har ökat kraftigt, och det gäller framförallt fisk och frukt men även grönsaker, mjölk, ost och ägg och kaffe, te och chokladdryck.

Metod

Indikatorn visar på andel ekologisk försäljning av livsmedel och alkoholfria drycker inom respektive varugrupp inom detaljhandeln, procent. I Sverige finns två märkningar för ekologiska produkter, EU-lövet och KRAV-märket. En ekologisk produkt från jordbruk eller vattenbruk måste vara producerad enligt de grundregler som EU har beslutat. KRAV-märkt produktion måste även uppfylla vissa striktare krav för djurvälfärd, miljö och hälsa. Ekologiska produkter definieras som odlade, kontrollerade och hanterade enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Alla företag som producerar ekologiska livsmedel kontrolleras av oberoende certifieringsföretag minst en gång per år. I Sverige är det SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) som ackrediterar. I kategorin fisk inkluderas även produkter som är MSC-märkta. År 2008 skedde en förbättring av MSC-märkningen i underlaget samtidigt som den fick större genomslag i handeln. Det bör man ha i åtanke när man tolkar statistiken.

Utgångspunkten för SCB:s beräkningarna av den ekologiska försäljningen är uppgifterna från datakassaregisterstatistiken. Med hjälp av denna information har andelen ekologisk livsmedelsförsäljning skattats i förhållande till total livsmedelsförsäljning för dagligvaruhandeln. Därefter har det antagits att den försäljning som sker utanför dagligvaruhandeln har samma fördelning av ekologisk livsmedelsförsäljning som dagligvaruhandeln. Utifrån detta har den ekologiska livsmedelsförsäljningen för hela handeln nåtts.

Statistiken över ekologisk försäljning bör betraktas med viss försiktighet.

Fördjupning

Försäljningen av ekologiska livsmedel och drycker beräknades av SCB första gången år 2004 och underlaget består till stor del av livsmedelskedjornas egen information, såsom kassaregisterdata från kunders inköp. Viktigt att beakta vid tolkning av denna indikator är att förändringar av försäljning av ekologiska varor kan både bero på förändringar i utbud av ekologiska varor i handeln samt på totala förändringar i livsmedelsförsäljningen. Tyvärr finns det i dagsläget ingen statistik över prisutvecklingen av ekologiska varor, vilket gör det svårt att uttala sig om volymförändringar. Har priserna på ekologiska varor ökat i samma takt som priserna på icke ekologiska varor under de senaste tio åren? Om svaret är nej på den frågan, eller om priserna på vissa ekologiska varor till och med har minskat, är ökningen i vår konsumtion av ekologiska varor större än vad som kan utläsas här.

Bakgrundsinformation

Den ekologiska produktionen ämnar enligt Jordbruksverket (2019) nyttja naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt, där biologisk mångfald och djurens välfärd är viktiga aspekter. Den ekologiska produktionens varierade växtföljder med större inslag av vall bidrar till att nå miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Hur stora effekterna blir beror på hur det omgivande landskapet ser ut. Ekologisk produktion bidrar också till ett rikare mikroliv i marken och en större mångfald av nyttiga svampar och bakterier i jorden. Det bidrar till nå flera miljömål, bland annat Begränsad miljöpåverkan. Det rika mikrolivet är också viktigt för att öka kolinlagringen i marken. Ekologisk produktion utmärker sig också inom hanteringen av skadegörare och ogräs och när det kommer till hur grödorna tillgodoses med näring. Den begränsade användningen av växtskyddsmedel inom ekologisk odling hjälper Sverige att nå målen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.  Mineralgödsel är inte tillåtet om det inte har naturligt ursprung, vilket på så sätt bidrar till att nå målet Begränsad klimatpåverkan. Produktionen av mineralgödsel är nämligen en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är avkastningen per hektar lägre i den ekologiska spannmålsproduktionen, vilket gör att utsläppen av växthusgaser fördelas på en mindre mängd varor. Dessutom minimeras användningen av t.ex. antibiotika inom djurhållningen, som också strävar efter att djuren ska bete sig så naturligt som möjligt.

Indikatorn är inte tillgänglig för jämförbarhet inom EU.

Koppling till Agenda 2030: Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Resultat

Siffrorna gällande ekologisk försäljning av livsmedel respektive alkoholfria drycker under 2019 presenteras i Tabell och Diagram. Alla varugruppers ekologiska andel har ökat mellan åren 2004 och 2019. Flera grupper har ökat kraftigt, och där syns framförallt fisk och frukt men även grönsaker, mjölk, ost och ägg och kaffe, te och chokladdryck.

Fisk är den varugrupp där den ekologiska försäljningen är störst följt av frukt. Fisk har under flera år varit den varugrupp med högst andel ekologisk försäljning, bortsett från perioden 2014-2018 då frukt var störst. 2019 var andelen ekologisk försäljning av fisk 18,3 procent, vilket är en ökning från år 2018 då andelen var 16,2 procent. Andelen ekologisk frukt som säljs uppgick till 17,8 procent och detta är en minskning från året innan då andelen var 18,1 procent.  Kött är den grupp som har lägst utbud av ekologiska varor. Endast 2,4 procent av varorna var ekologiska.

Ytterligare information:

Läs mer om livsmedel under miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

SCB, Livsmedelsförsäljningsstatistik 2019. HA 24 SM 2001

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Drivkraft
Dataleverantör:
SCB

Ansvarig myndighet för indikatorn Ekologisk mat: Naturvårdsverket