Miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen

Miljöstatus för övergödning i havet

Kartan visar miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen från inledande bedömning 2018. Bedömningen presenteras som en ekologisk kvot (EQR) där ett värde under 1 indikerar god miljöstatus och över 1 betyder att det finns problem med övergödning. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.
Miljöstatus för övergödning i havet

Övergödning är ett stort problem i haven runt Sverige. Den senaste statusbedömningen enligt havsmiljöförordningen visar att Skagerraks utsjö är den enda havsbassäng som är fri från övergödning.

Bara Skagerrak är fri från övergödning

Enligt den statusbedömning av miljötillståndet som görs enligt havsmiljöförordningen är det bara Skagerraks utsjövatten som inte är övergött. I bedömningen från 2018 syns vissa förbättringar även i andra delar av Västerhavet, men inte tillräckligt för att uppnå god status. Till skillnad från den förra bedömningen, som gjordes 2012, bedöms nu även Bottenviken som övergödd, men förhållandena där är bättre än i resten av Östersjön.

Förbättringar i miljötillstånd tar tid

Även om näringstillförseln från land minskar tar det tid innan man ser förbättringar i miljötillståndet i havet. Detta beror dels på att återhämtningstiden i miljön är lång, men också på att fosfor frisätts från syrefria havsbottnar (internbelastning) och bidrar till övergödning. Tillförseln av näringsämnen behöver minska ytterligare om vi ska kunna uppnå god miljöstatus när det handlar om övergödning i havet.

I den här indikatorn visas miljötillståndet för övergödning i utsjöbassängerna. Hur tillståndet är vid kusten visas i indikatorn Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen. 

Metod

Miljöstatus för övergödning har tagits fram inom havsmiljöförordningens inledande bedömning. Den bygger på data och resultat från de regionala havsmiljökonventionernas statusbedömningar, Helcoms Holistic Assessment II för Östersjön och Ospars Intermediate Assessment 2017 för Nordsjön.

Bedömningen baseras i första hand på näringsämnens koncentration, växtplanktons biomassa (klorofyll a-koncentration, direkt effekt) samt löst syre i bottenvatten (indirekt effekt). Detta har vägts samman till en samlad bedömning för övergödning.

Bedömningen av miljöstatus för övergödning presenteras som en ekologisk kvot (EQR) där ett värde under 1 indikerar god miljöstatus och över 1 betyder att det finns problem med övergödning.

 

Fördjupning

Havsmiljöförvaltningen

Sverige förvaltar havsmiljön för att uppnå god miljöstatus i Östersjön och Nordsjön. Havsmiljöförvaltningen omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon. EU:s ramdirektiv om en marin strategi (havsmiljödirektivet) anger vad som är god miljöstatus.

Havsmiljödirektivet (2008/56/EG) antogs 2008 och syftar till att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav senast 2020. Havsmiljödirektivet införlivades i svensk lagstiftning år 2010 genom havsmiljöförordningen (SFS 2010:1341).

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförandet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för det praktiska genomförandet av havsmiljöförvaltningen i Sverige. De föreskrifter och åtgärder HaV beslutar om innebär att även andra myndigheter ska ta ansvar för att Sverige uppfyller direktivets åtaganden. Enligt havsmiljöförordningen har Sverige två förvaltningsområden, Nordsjön och Östersjön. Gränsen går vid Öresundsbron. Bedömningen av miljöstatus görs per bedömningsområde. De övergripande bedömningsområdena motsvarar förvaltningsområdena men benämns Västerhavet respektive Östersjön. Dessa delas sedan in i havsbassänger, och bedömning för övergödning görs för varje havsbassäng.

Förvaltningsperioder

Arbetet med havsmiljöförordningen sker i sexåriga förvaltningsperioder. Först ska varje EU-land bedöma miljöstatus i sina havsområden (inledande bedömning) och definiera vad god miljöstatus är. Sedan ska de fastställa miljökvalitetsnormer och indikatorer. Efter det ska de ta fram program för övervakning av havsmiljön och, om det behövs, åtgärdsprogram för att nå eller upprätthålla god miljöstatus. Åtgärderna ska sedan genomföras, följas upp och utvärderas. Inledande bedömning 2018 inleder den andra förvaltningsperioden. Bedömning görs av elva deskriptorer (temaområden) som anges i havsmiljödirektivet, varav övergödning är en (deskriptor D5).

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Kontakt för indikatorn

Emmelie Johansson Utredare, Havs- och vattenmyndigheten emmelie.johansson@havochvatten.se 010-6986166

Ansvarig myndighet för indikatorn Miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen: Havs- och vattenmyndigheten