Hydrologisk restaurering av torvmarker

Hydrologisk restaurering av torvmarker

Areal torvmarker som är hydrologiskt restaurerade med statliga medel 2010-2021

Ladda ner diagramdata för Hydrologisk restaurering av torvmarker

Skriv ut diagram för Hydrologisk restaurering av torvmarker

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/hydrologisk-restaurering-av-torvmarker/

Hydrologisk restaurering av torvmarker

Areal torvmarker som är hydrologiskt restaurerade med statliga medel 2010-2021

Ladda ner karta för Hydrologisk restaurering av torvmarker

Skriv ut diagram för Hydrologisk restaurering av torvmarker

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/hydrologisk-restaurering-av-torvmarker/

Fler torvmarker behöver återskapas för att öka ekosystemtjänster som biologisk mångfald, kollagring, vattenrening och vattenhållande förmåga. Indikatorn visar omfattning av statligt miljöarbete, och ger en indikation av hur ekosystemtjänsten kollagring ökar som en följd av restaurering.

Fler torvmarker behöver restaureras

Indikatorn visar omfattning av statligt miljöarbete, och ger en indikation av hur ekosystemtjänsten kollagring ökar som en följd av restaurering. Antal hektar som påverkas positivt (från våtmarks- och klimatsynpunkt) av genomförd hydrologisk restaurering genomförd/finansierad/delfinansierad av staten. Idag läcker dränerade torvjordar på åkermark och skogsmark stora mängder kol till atmosfären. Under 2021 har ca 943 ha torvmarker restaurerats med statlig finansiering, främst med en förstärkning av skötselmedel för skyddade områden och medel till våtmarker inom LONA.

Från 2010 fram till 2021 har ca 5 739 hektar torvmarker restaurerats hydrologiskt. Mellan 2010 och 2015 skedde restaurering mestadels med medel från EUs LIFE-projekt LIFE to addmire som pågick där Dalarna, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Västernorrland och Östergötland deltog. 2016 och 2017 restaurerades knappt några torvmarker. Från och med 2018 har finansiering främst kommit från våtmarkssatsningen via förstärkta insatser inom LONA och skötselmedel för skyddade områden. 

Torvmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan under lång tid. Natur- och kulturvärden samt övriga ekosystemtjänsters funktion i torvmarker har påverkats negativt av markavvattning, vattenreglering och kvävenedfall m.m. Fler torvmarker behöver återskapas för att öka biologisk mångfald, kollagring, vattenrening och vattenhållande förmåga.

 

Metod

Indikatorn visar antal hektar som påverkas positivt (från våtmarks- och klimatsynpunkt) av genomförd hydrologisk restaurering genomförd/finansierad/delfinansierad av staten. Störst areal restaureringar är finansierade genom EUs LIFE-projekt LIFE to addmire, LONA samt genom skötselmedel för skyddade områden. Men finansiering kommer även från Landsbygdsprogrammet, Åtgärdsprogram för skyddade arter samt NOKÅS och Skogens miljövärden. Dataunderlaget kommer främst från Länsstyrelsen. Skogsstyrelsen bidrar med underlag för våtmarker anlagda med medel för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder (NOKÅS) och Skogens miljövärden.

Restaureringar har gjorts ur hydrologisk synvinkel så att vattennivån höjts, oftast genom igenläggning av tidigare diken. Det viktiga är att vattennivån höjs så pass mycket att den ligger i eller strax under aktuell markyta delar av året ner till maximalt 30 cm djup (dvs att den fluktuerar i ett spann som gör att myrvegetation gynnas). Den påverkan på hydrologin som ett eventuellt borttagande av trädskikt innebär, ingår inte i siffrorna, med undantag för stora områden där trädskikt tagits bort som resulterat i att vattennivån höjts.

 

Fördjupning

Hydrologisk restaurering av torvmarker har betydelse för klimatet. Det nordiskt-baltiska samarbetet NorBalWet under våtmarkskonventionen har producerat en film om torvmarker och klimat. Filmen visar på betydelsen av att restaurera torvmarker vars hydrologi påverkats av dikning: Klicka här för att titta på filmen.

 

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)
Dataleverantör:

Helena Öberg Handläggare, naturanalysenheten, Naturvårdsverket helena.oberg@naturvardsverket.se 010-698 15 93

Ansvarig myndighet för indikatorn Hydrologisk restaurering av torvmarker: Naturvårdsverket