Stråldos till allmänheten

Stråldos till allmänheten (mSv/år)

Alla kärntekniska anläggningar släpper ut små mängder radioaktiva ämnen. Figuren visar högsta beräknade stråldos till närboende till följd av utsläpp från samtliga anläggningar vid förläggningsplatserna. Stråldosen mäts i millisievert (mSv) per år. Mätvärdena i figuren och tabellen visas i mikrosievert.

Ladda ner diagramdata för Stråldos till allmänheten (mSv/år)

Skriv ut diagram för Stråldos till allmänheten (mSv/år)

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/saker-stralmiljo/straldos/

Vid drift av kärntekniska anläggningar sker kontrollerade utsläpp av radioaktiva ämnen till luft och till vatten. Utsläppen begränsas så långt som det är möjligt och rimligt genom att bästa möjliga teknik används. Utsläppen mäts och stråldoser till de personer som förväntas tillhöra de mest exponerade (ur allmänheten) beräknas. Dessa stråldoser jämförs med begränsningsvärdet 0,1 millisievert per år som gäller för varje enskild kärnteknisk anläggning, samt med dosgränsen för allmänheten, 1 millisievert per år. Dosgränsen för allmänheten anges i strålskyddsförordningen (2018:506) och avser den sammanlagda stråldos en person ur allmänheten kan få från all verksamhet med strålning i samhället.

Stråldoserna från de kärntekniska anläggningarna ligger med god marginal under begränsningsvärdet och ligger på en stabilt låg nivå.

Stråldosen till närboende under år 2022 var som högst 0,001 millisievert, vilket är hundra gånger lägre än begränsningsvärdet 0,1 millisievert per år.

Även om stråldoserna till allmänheten är låga kräver Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att de kärntekniska anläggningarna fortsatt ska arbeta för att begränsa utsläppen genom att använda bästa möjliga teknik i syfte att säkerställa ett tillräckligt miljöskydd.

Metod

De stråldoser som personer ur allmänheten får på grund av utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är mycket små och därför inte möjliga att mäta. I stället mäts hur mycket radioaktiva ämnen som släpps ut till luft och vatten från de kärntekniska anläggningarna. Utifrån dessa uppmätta värden beräknas stråldoserna till närboende med hjälp av radioekologiska spridningsmodeller och dosmodeller som granskats och godkänts av SSM.

En närboende exponeras bland annat för joniserande strålning från radioaktiva ämnen som

  • finns i luften,
  • ligger på marken,
  • andas in,
  • kommer in i kroppen genom intag av vatten eller livsmedel som har blivit kontaminerade med radioaktiva ämnen.

Stråldosen beräknas till den grupp av människor ur allmänheten som till följd av levnadsvanor, ålder eller vistelseort förväntas vara bland de mest belastade avseende utsläppen från en specifik kärnteknisk anläggning.

Fördjupning

SSM:s föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen ställer krav på miljöövervakning vid de kärntekniska anläggningarna. Miljöövervakningen utgörs dels av mätningar av radioaktiva ämnen i utsläpp till luft och vatten och dels av mätningar av förekomsten av radioaktiva ämnen i närområdet. Mätningarna i närområdet utförs enligt fastlagda kontrollprogram. Anläggningarna ansvarar för att provtagning och mätning sker i enlighet med kontrollprogrammet och SSM genomför tillsyn för att kontrollera att anläggningarna lever upp till detta åtagande.

Utsläppens storlek och sammansättning ser olika ut vid de kärntekniska anläggningarna liksom omgivningarna och spridningsförutsättningarna. Detta innebär att stråldosen till allmänheten varierar mellan de olika kärntekniska anläggningarna. Till exempel är dosbidragen lägre från kärnbränslefabriken Westinghouse i Västerås än från kärnkraftverken i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn.

Övervakningen av radioaktiva ämnen i miljön i de kärntekniska anläggningarnas omgivning visar att utsläppen ger låga men mätbara halter av radioaktiva ämnen i prov främst från den marina närmiljön. 

Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar ger upphov till låga stråldoser till allmänheten och ligger långt under de begränsningsvärden som SSM anger i sina föreskrifter.

I diagrammen för de olika anläggningarna framgår hur stråldoserna har varierat från år till år. Detta beror till exempel på hur anläggningens verksamhet varierat och hur väl de utsläppsreducerande systemen fungerat under året.

Ökningen i stråldos mellan åren 2018 och 2019 förklaras av att en ny metod för beräkning av stråldos till allmänhet började användas. Den nya metoden är anpassad efter ny kunskap och aktuella förhållanden vid förläggningsplatserna. Utsläppen av radioaktiva ämnen har inte ökat.

Om data

Typ av indikator enligt DPSIR:
Status (tillstånd)

Siiri Latvala Strålsäkerhetsmyndigheten siiri.latvala@ssm.se

Ansvarig myndighet för indikatorn Stråldos: Strålsäkerhetsmyndigheten