Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft

Kväveoxidutsläpp

Svenska utsläpp av kväveoxider till luft.

Sveriges officiella statistik

Ladda ner diagramdata för Kväveoxidutsläpp

Skriv ut diagram för Kväveoxidutsläpp

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/

Kväveoxidutsläpp

Totalt utsläpp av kväveoxider. Skillnaden mellan de olika länen beror dels på större trafikmängd i län med större befolkning (Stockholms, Västra Götalands och Skånes län), dels på stora utsläpp från gruv-, stål- och skogsindustri (till exempel Norrbottens län).

Ladda ner karta för Kväveoxidutsläpp

Skriv ut diagram för Kväveoxidutsläpp

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/

Utsläppen av kväveoxider (NOX) har lite mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990.

Metod

Uppgifterna kommer från den årliga rapporteringen som Sverige gör i enlighet med luftvårds- och klimatkonventionerna (CLRTAP repspektive FCCC). Metoden som används är den som föreskrivs enligt konventionerna.

Mer information finns under rubriken föroreningar på Naturvårdsverkets webbplats.

SMED har det svenska datavärdskapet för utsläpp till luft. SMED är förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, och är namnet på det konsortium där de tre organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB (Statistiska centralbyrån) och SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) ingår.

Fördjupning

Mellan 1990 och 2018 minskade utsläppen av kväveoxider (NOX) med 54 procent. År 2018 var utsläppen 126 tusen ton.Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Begreppet kväveoxider (NOX) innefattar både kvävemonoxid (NO2) och kvävedioxid (NO). Kväveoxider bidrar till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. Kväveoxider har också negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen. Främst hos känsliga personer med till exempel astma.

Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar cirka 40 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 70 procent.Den största delen, nästan 90 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Personbilar och tunga lastbilar står för 54 respektive 24 procent vardera av utsläppen av (NOX) från vägtrafik.

Industrin är den sektor som har de näst största utsläppen av kväveoxider. Sektorn svarar för 22 procent av de totala utsläppen, varav ungefär hälften kommer från förbränning inom industrin och den andra hälften från industriella processer.

Arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, industrin och hushåll står för 14 procent av de totala utsläppen. Utsläppen har i det närmaste halverats sedan 1990.Arbetsmaskiner inom industrin står för knappt hälften av utsläppen.

För mer information och analyser se: Utsläpp av luftföroreningar på naturvårdsverket.se

Om data

Ansvarig myndighet för indikatorn Kväveoxidutsläpp: Naturvårdsverket