Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Riksdagens definition av miljömålet

Levande skogar

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog. Dess utseende och vilka träd som dominerar påverkas av vårt klimat och vår historia. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation.

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2020

Miljötillståndet i skogen påverkas dels av skogsbrukets intensitet och metoder, dels av att olika former av hävd som exempelvis skogsbete samt skogsbränder och andra naturliga störningar har upphört eller minskat. Utvecklingen har gjort att vissa skogstyper med unika livsmiljöer minskar. Det finns dessutom negativa effekter av den pågående klimatförändringen och nedfall från luftföroreningar.

Vilka är utmaningarna?

Avverkning av värdekärnor, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett antal hotade arter är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald i skogslandskapet. För att bevara viktiga skogsmiljöer behövs formellt skydd av skogar med höga naturvärden, liksom att skogsägare gör frivilliga markavsättningar.

Satsningar på att öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, förbättrad miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder, och arbete med att skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på andra viktiga insatser. Skogsmiljöer kan också behöva restaureras eller genom naturvårdande skötsel skötas på ett sätt som bibehåller deras värden. Tätortsnära skogar eller andra skogar där många människor vistas kan behöva skötas med anpassade metoder för att bli mer attraktiva och tillgängliga.

Internationellt arbete behövs för att minska utsläppen av luftföroreningar i både Sverige och andra länder. Samarbete inom olika globala konventioner och genom EU-direktiv har bland annat lett till kraftigt minskat nedfall av svavel som försurar marken. Markförsurande ämnen bildas också i viss mån när skogen avverkas, men det kan motverkas om mer träaska återförs till marken. Den svenska skogen kan bidra positivt i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Det är dock viktigt att även då ta hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald. Klimatförändringarna är ett växande hot för skogslandskapets arter, och betydelsen av en utvecklad grön infrastruktur så att arterna har spridningsvägar i landskapet ökar.

 

Når vi målet?

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Miljöarbetet har hittills inte varit tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. För att bevara skogens biologiska mångfald krävs åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser vars värde ökar över tid.