Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Riksdagens definition av miljömålet

Levande skogar

Mer än halva Sveriges yta täcks av skog. Dess utseende och vilka träd som dominerar påverkas av vårt klimat och vår historia. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2022

Miljötillståndet i skogen påverkas dels av skogsbrukets intensitet och metoder, dels av att olika former av hävd som exempelvis skogsbete samt skogsbränder och andra naturliga störningar har upphört eller minskat. Utvecklingen har gjort att vissa skogstyper med unika livsmiljöer minskar, vilket påverkar många känsliga och hotade arter negativt. Det finns dessutom negativa effekter av den pågående klimatförändringen.

Vilka är utmaningarna?

Avverkning av skogar med höga naturvärden, fragmentering och minskande livsmiljöer för ett antal hotade arter är ett stort problem för att nå målet om att bevara biologisk mångfald i skogslandskapet.

För att bevara viktiga livsmiljöer behövs formellt skydd av skogar med höga naturvärden, liksom att skogsägare gör frivilliga markavsättningar. Satsningar på att öka arealen som brukas med hyggesfria metoder, arbetet med förbättrad miljöhänsyn till både natur- och kulturmiljövärden vid skogsbruksåtgärder, och arbete med att skapa en sammanhängande grön infrastruktur är exempel på andra viktiga insatser. Vissa skogsmiljöer behöver restaureras eller genom naturvårdande skötsel skötas på ett sätt som bibehåller deras värden. Tätortsnära skogar eller andra skogar där många människor vistas kan behöva skötas med anpassade metoder för att bli mer attraktiva och tillgängliga.

Den svenska skogen kan bidra positivt i arbetet med att motverka klimatförändringarna. Det är dock viktigt att då ta hänsyn till bevarandet av biologisk mångfald. FN:s mångfaldspanel IPBES slår fast att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Det är en stor utmaning att bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet, samtidigt som trycket på virkesproduktionen ökar för att förse samhället med råvara. Klimatförändringarna är även ett växande hot för skogslandskapets arter, och betydelsen av en utvecklad grön infrastruktur, så att arterna har spridningsvägar i landskapet, ökar.

Når vi målet?

Nej

Åtgärder som genomförs ger positiva effekter, men är inte tillräckliga. Förlust av
naturvärden som inte går att återskapa är ett allvarligt problem. Att skapa en funktionell grön infrastruktur brådskar och klimatförändringarna gör arbetet extra viktigt. I dag saknas tillräckliga styrmedel för att säkerställa bevarad biologisk mångfald i skogen och för att vidmakthålla skogens ekosystemtjänster över tid.

Utvecklingen i miljön är negativ.