Levande skogar - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Levande skogar. Åtgärderna är sammanställda av Skogsstyrelsen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Kommuner som äger skog kan bidra till måluppfyllelse genom att ha brett förankrade styrdokument i form av policy, mål och strategier för sina skogar.
  • Kommunerna kan också ta med Levande skogar i arbetet med översiktsplanering.
  • Kommunerna kan arbeta med att i ökad grad beakta skogens ekosystemtjänster i relevanta beslutsprocesser (till exempel kopplat till beslut om det egna skogsinnehavet, i samhällsplaneringen och vid upphandling).
  • Kommunerna kan medverka i arbetet med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.