Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Riksdagens definition av miljömålet

Säker strålmiljö

Strålning kan vara till nytta, men den kan också vara skadlig. För att de skadliga effekterna av strålning på människa och miljö ska vara så små som möjligt ska all verksamhet med strålning vara berättigad. Det betyder att strålningen måste göra mer nytta än skada, och att stråldoserna ska begränsas så långt som det är möjligt och rimligt.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, från solen och från naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.

Vilka är utmaningarna?

Den långsiktiga trenden med ett ökat antal årliga fall av hudcancer bedöms fortsätta. Den främsta orsaken till att fler fall av hudcancer diagnosticeras är den exponering för UV-strålning från solen och i solarier som skett historiskt. För att vända trenden måste människors exponering minska. Det krävs också en förändring av människors livsstil och attityder kring exempelvis utseende och solning, vilket kan leda till färre sjukdomsfall och lägre dödlighet.

Det är sedan länge väl känt att inandning av den radioaktiva gasen radon utgör en hälsorisk. Exponering för radon ökar framförallt risken för lungcancer. Årligen diagnostiseras omkring 4 000 lungcancerfall i Sverige och Stålsäkerhetsmyndigheten bedömer att cirka 500 av dessa fall orsakas av radon. Det är önskvärt att öka antalet radonmätningar som underlag för att kunna sätta in åtgärder för att minska radonhalter där referensnivån överskrids. Det finns ett stort behov av att öka medvetenheten om radon hos både allmänhet och fastighetsägare, och det är även viktigt att kommunerna bedriver en effektiv tillsyn. Den nationella handlingsplanen för radon rekommenderar konkreta strategier för att minska exponeringen för radon i såväl bostäder som på arbetsplatser.

Når vi målet?

Nära

Strålsäkerheten är godtagbar inom flera områden. Antalet fall av hudcancer har dock ökat under flera års tid. Minskad exponering för UV-strålning är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning. Även om exponeringen för UV-strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka en period. Detta eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.