Utsläpp av klimatpåverkande gaser i Jönköpings län

Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Utsläpp av klimatpåverkande gaser fördelat på sektorer, exklusive sektorn utrikes flyg och sjöfart. Mer detaljerad information finns i den nationella emissionsdatabasen

Ladda ner diagramdata för Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Skriv ut diagram för Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Vad kan jag göra?

Diagrammet och data på den här sidan är licensierat med Creative Commons Erkännande (CC-by). Det innebär att du bland annat får:

  • Använda det i trycksaker
  • Använda det i presentationer
  • Använda det i digitala medier.

Vad bör jag göra?

Du bör ange Naturvårdsverket som källa, och lägga in länken nedanför så att andra kan hitta originaldata:

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/klimatpaverkande-utslapp/jonkopings-lan/

Klimatkrisen orsakad av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är en av vår tids största utmaningar. Enligt FN:s klimatpanel behöver de globala utsläppen till en början halveras mellan åren 2020 och 2030 för att klara de gemensamma målen och undvika skenande klimatförändringar utanför människans kontroll. Sverige har långsiktiga klimatmål som beslutats av riksdagen och som styr regeringens klimatarbete via Klimatlagen. FN:s klimatpanel betonar nu att vi behöver restaurera skadade ekosystem för att mildra konsekvenserna av pågående och kommande klimatförändringar.

Trenden går åt fel håll, utsläppen av växthusgaser ökade under 2021

Under perioden 1990–2021 har de totala utsläppen i Jönköpings län minskat med 30 procent och uppgår nu till 1,5 miljoner ton. I Sverige har utsläppen under samma period minskat med 33 procent. Jämfört med föregående år har utsläppen i länet ökat med 1 procent. Utsläppen har framför allt ökat inom el och fjärrvärme samt inom arbetsmaskiner.

De största utsläppen inom länet kommer från transporter och främst inom persontransporter. Under 2021 ökade utsläppen något från transporterna och för att nå länets mål om 75 procent lägre utsläpp 2030 jämfört med 2010 behöver nu utsläppen minska drygt 11 procent per år.

Länet har en vision om ett Klimatsmart Plusenergilän till 2045 med mål till 2030 och 2045[1]. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka kraftigt och omedelbart om målen ska nås. Länsstyrelsen samordnar samverkansorganisationen Klimatrådet i Jönköpings län som är länets gemensamma plattform och drivkraft i arbetet.[1] https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/tjanster/publikationer/2019/201918-klimat--och-energistrategi-for-jonkopings-lan.html

Metod

Uppgifterna gäller utsläpp som sker inom det geografiska länet, med undantag av utsläpp i från Utrikes transporter (Utrikes sjöfart inom Sveriges gränser och Utrikes flyg under 1000 m höjd i svenskt luftrum). För konsumtionsbaserade utsläpp se vidare Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-i-sverige-och-andra-lander/.

De utsläppsuppgifter som presenteras är konsistenta med de nationella uppgifter som Sverige rapporterar årligen till FN:s klimat­konvention (UNFCCC) och UNECE:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP). Uppgifterna om utsläpp som sker på läns- och kommunnivå grundar sig alltså på det som rapporteras internationellt.

Den geografiska fördelningen av de totalutsläpp som sker i Sverige och som Sverige rapporterar utförs enligt konceptet ”top-down”. Detta innebär att emissioner bryts ner från en nationell eller regional totalemission för att uppnå en högre rumslig upplösning på lokal nivå. Metodiken är utvecklad av SMED som har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram allt dataunderlag och tillhörande dokumentation för den internationella rapporteringen. SMED är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI. 

Arbetet med geografisk fördelning av Sveriges utsläpp till luft (totalt 29 ämnen) är sedan 2007 ett årligt projekt. På grund av sämre tillgång på statistik kan man även förvänta sig att utsläppsuppgifterna för 1990 och år 2000 håller lägre kvalitet än de för 2005 och framåt.  

Genom årliga retroaktiva omräkningar säkerställs att metodförändringar inte orsakar trendbrott. I vissa fall har dock tillgängliga grunddata (t.ex. statistik) förändrats, vilket kan leda till icke reella trendbrott.  

Mer info finns i Metod- och kvalitetsbeskrivning på SMHI:s hemsida Nationella emissionsdatabasen | SMHI . När det gäller beräkningar av de nationella totalutsläppen för olika sektorer, som till stor del styr noggrannheten även på regional nivå hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida om Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/det-globala-klimatarbetet/sveriges-rapportering-till-fns-klimatkonvention

Ämnen som ingår i geografiskt fördelade emissioner grundade på internationell rapportering under 2023

 

Växthusgaser Metaller Partiklar Övriga luftföroreningar
CO2 (fossilt) Pb PM2.5* NOx
CH4 Cd PM10 SO2
N2O Hg TSP NH3
HFC As Sot (BC) NMVOC
PFC Cr   CO
SF6 Cu   Dioxin
  Ni   Benso(a)pyrén
  Se   PAH-4
  Zn   HCB
      PCB

Utsläpp av alla ovan nämnda ämnen återfinns i Nationella emissionsdatabasen | SMHI

Via den nationella emissionsdatabasen ovan finns även uppgifter på kommunnivå, numera även med diagram och karta. När man använder dessa data bör man läsa om uppgifterna på både i Metodbeskrivningen och pdf:en som heter Info och tips till kommunala energi- och klimathandläggare som finns på hemsidan, se under Användarmanual och hjälpdokument: Nationella emissionsdatabasen | SMHI

 

Fördjupning

Denna indikator visar utsläpp som sker inom länet, alltså ett produktionsperspektiv. För att få fram de utsläpp som svensk konsumtion orsakar, konsumtionsperspektivet, måste man lägga till de utsläpp som sker utanför länet vid produktion av våra konsumtionsvaror samt internationella transporter och resor, och dra ifrån utsläpp i Sverige av varor som går på export. Utsläpp från svensk konsumtion är betydande och andelen som sker i utlandet har ökat på senare tid. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen var 79 miljoner ton år 2020. År 2020 uppstod 62 procent av utsläppen i andra länder till följd av svensk konsumtion. Läs mer om klimatpåverkan till följd av svensk konsumtion på Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och andra länder (naturvardsverket.se)

Bland de etappmål som regeringen beslutat är det fem som rör utsläpp av växthusgaser, se vidare Etappmålen - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se).

Sedan 1 januari 2018 finns ett klimatpolitiskt ramverk, numera ingår de svenska klimatmålen i lagstiftningen och regeringens arbete granskas av ett klimatpolitiskt råd genom årliga rapporter. Varje mandatperiod ska regeringen presentera en klimatpolitisk handlingsplan. Den första kom år 2020 och heter En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan. Vidare ska regeringen varje år lämna en klimatredovisning, mer att läsa om det finns på Naturvårdsverkets hemsida: Underlag till regeringens klimathandlingsplan och klimatredovisning

Ett nytt lagstiftningspaket är beslutat inom EU och gäller nu i Sverige. Det kallas Fit for 55 och innebär högre ambitionsnivåer, läs mer på Naturvårdsverket: Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Om data

Pelle Boberg Handläggare, klimatmålsenheten, Naturvårdsverket pelle.boberg@naturvardsverket.se 010-698 13 20

Ansvarig myndighet för indikatorn Klimatpåverkande utsläpp: Naturvårdsverket