Tågpremie för att begränsa klimatpåverkan från tjänsteresor

När tåg väljs istället för inrikes flyg reduceras koldioxidutsläppet till nära noll. För att öka incitamenten för klimatsmart resande har Folkhälsomyndigheten infört en tågpremie för den som väljer tåg framför flyg.

Sidan senast uppdaterad: 13 maj 2022

För att minska utsläppen från tjänsteresor bör tåg som resealternativ användas i så stor utsträckning som möjligt. Tågpremiemodellen ska främja hållbart resande och förhandlades fram av de fackliga organisationerna på Folkhälsomyndigheten under 2017. Premien är ett skattepliktigt tillägg på 550 kr per enkel resväg (1 100 kr för tur och retur) med tåg på sträckor över 50 mil.

Tillägget ska samtidigt ge en viss kompensation för den längre restid en tågresa kan innebära. Det kan också vara en vinst att kunna utnyttja restiden på tåg för arbete, utan de avbrott och ledtider (transfer, säkerhetskontroll och incheckning) som vanligtvis förekommer i samband med flygresor.

Tågpremiemodellen påminner om ett bonus malus-system som uppmuntrar till hållbart resande. Den medarbetare som gör ett klimatmedvetet val premieras istället för att riskera att missgynnas.

Ingen ökad kostnad för tjänsteresor

En genomgång av resestatistik (2016–2019) visar att genomsnittspriset för en inrikes flygbiljett mellan Stockholm och Östersund är ungefär det dubbla jämfört med tåg. Tågpremiens storlek utgick från mellanskillnaden för flyg och tågbiljett och medför inte en ökad kostnad för tjänsteresorna. I flygbiljettpriset inkluderades inte de kostnader för anslutningsresor som ofta tillkommer när man reser till och från flygplatserna.

Betydande utsläppsminskningar

Mellan 2017 och 2019 minskade antalet flygresor på Folkhälsomyndigheten med totalt 30 procent och tågresandet ökade med motsvarande 68 procent.

På sträckan mellan kontoren i Stockholm och Östersund, där majoriteten (cirka 80 procent) av inrikesflygresorna görs, minskade flyget med 35 procent och tågresandet ökade med nästan 400 procent perioden 2017–2019.

Klimat- och miljöeffekten är omedelbar och utsläppskillnaden är stor. En tågresa mellan Östersund och Stockholm ger cirka 1 gram koldioxidutsläpp jämfört med cirka 115 kg om man flyger.

Gör det klimatmedvetna valet mer lönsamt

Tågpremien gör det klimatmedvetna valet mer lönsamt eftersom det i övrigt finns få incitament för medarbetare att välja tåg framför flyg på längre sträckor, även om flygbiljetten är dyrare och utsläppen stora från flyg. Möjlighet att välja nattåg och egen sovkupé är en annan viktig pusselbit för att tåget ska kunna vara ett attraktivt alternativ till flyget.

Ju fler som väljer att resa med tåg i tjänsten desto mer utbredd blir erfarenheten av att nyttja restiden för vila eller arbete. Goda erfarenheter kan sprida sig som ringar på vattnet, därför är goda exempel viktiga som inspiration. Tågpremien kan attrahera medarbetare som tidigare inte övervägt att resa med tåg till att upptäcka detta alternativ, vilket kan bidra till att resebeteenden förändras.

Stärker miljöprofilen

Myndigheten får en bra miljöprofil som signalerar en modern och seriös inställning till klimatutmaningen och att myndighetens miljömässiga hållbarhetsarbete ligger rätt i tiden. Detta gynnar också varumärket och gör oss mer attraktiva som arbetsgivare. En tågpremiemodell signalerar att det är viktigt att staten att gå före och gynnar förutsättningarna för en hållbar omställning.

Det finns också en jämlikhetsaspekt i att arbetsgivaren ska kunna erbjuda bra möjligheter så att du som medarbetare inte förlorar på att ta klimatansvar även i din yrkesroll.