Intern klimatväxling gav minskat flygande

Region Västernorrland har infört intern klimatkompensation för tjänsteresor för att klara sitt klimatmål för tjänsteresor. Det innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning. Pengarna används till att subventionera resor med kollektivtrafik. Sedan modellen infördes har andelen av personalens resor till Stockholm som sker med flyg minskat från 47 procent till 16 procent.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018

För att klara klimatmålet för tjänsteresor inom Region Västernorrland behöver resor med bil och flyg minska. Region Västernorrland har därför valt att stimulera omställningen till klimatsmarta tjänsteresor genom att införa intern klimatkompensation vilket innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning. Pengarna används till att subventionera resor med kollektivtrafik för de anställda inom regionen och kostnaderna hanteras via ett klimatkonto.

Upplägg intern klimatkompensation

Ett påslag på 30 procent av kostnaden för allt flyg från länet till och från Stockholm samt anslutningsresor tillförs klimatkontot.

  • Fyra kronor per mil överförs till klimatkontot från användning av tjänstebilar med undantag för konkurrensutsatt verksamhet vid hälsocentralerna och folktandvården.
  • Fyra kronor per mil läggs på ersättningen vid användning av egen bil i tjänsten och förs över till klimatkontot.
  • Kostnaden för resande med kollektivtrafik med företagskort inom regionen tas från klimatkontot.
  • Medel motsvarande 100 000 kronor tas från klimatkontot och frigörs för ansökningar från arbetsplatserna till åtgärder för hållbara resor.
  • Överskott/underskott på klimatkontot fördelas utifrån den egna användningen av kollektivtrafikresor vilket innebär att klimatkontot varje år går jämt ut. Under 2017 har kollektivtrafikresorna kunnat subventioneras med 85 procent av biljettpriset.
Fördelning av medel till- och från klimatkontot.
Fördelning av medel till- och från klimatkontot. Foto: Region Västernorrland

Effekter

Regionens resepolicy anger att ett miljöanpassat resande innebär att tåg ska väljas framför flyg och att resor med kollektivtrafik ska väljas framför resa med bil eller taxi. Erfarenheterna är positiva och visar att det går att påverka tjänsteresorna så att de blir mer hållbara och kostnadseffektiva.

Den interna klimatkompensationen har bidragit till att antalet flygresor till och från Stockholm från Västernorrland har minskat med 20 procent samtidigt som resandet till och från Stockholm totalt sett har ökat. Tågets andel av resorna har ökat markant. Hade inte Region Västernorrland ändrat förhållningssätt och ökningen i antalet resor hade skett med flyg istället för tåg hade koldioxidutsläppen varit tre gånger dagens utsläpp (se diagram 1 och 2). Bilkörningen har också minskat och antalet distansmöten har ökat markant.

Diagrammet visar andel tjänsteresor med flyg och tåg som medarbetarna på Region Västernorrland gjort till och från Stockholm.
Diagrammet visar andel tjänsteresor med flyg och tåg som medarbetarna på Region Västernorrland gjort till och från Stockholm. Foto: Region Västernorrland
Diagrammet visar att antalet resor till och från Stockholm har ökat under perioden men koldioxidutsläppen har ändå minskat på grund av att tågresor väljs i högre grad. Om ökningen av resor till och från Stockholm hade skett med flyg skulle den fiktiva koldioxidutsläppen vara mer än tre gånger så stora som de verkliga utsläppen.
Diagrammet visar att antalet resor till och från Stockholm har ökat under perioden men koldioxidutsläppen har ändå minskat på grund av att tågresor väljs i högre grad. Om ökningen av resor till och från Stockholm hade skett med flyg skulle den fiktiva koldioxidutsläppen vara mer än tre gånger så stora som de verkliga utsläppen. Foto: Region Västernorrland.

Lärdomar

Införandet av intern klimatkompensation för de anställdas tjänsteresor har bidragit till att en livlig diskussion i organisationen om hållbara resor. Den miljöutbildning som tagits fram för personalen med filmer och diskussioner vid arbetsplatsträffar har också bidragit till att sätta en värdegrund kring hållbara resor.

Klimatkompensationen innebär att pengarna styr mot klimatsmarta resval och att pengarna stannar inom organisationen och gör nytta. Att regionen står för underskottet för busstrafik mellan kommuncentra i länet innebär att det blir god ekonomi när de egna anställda nyttjar den trafiken.

Varje organisation har rådighet över sin egen verksamhet och kan själv bestämma över ett system för klimatkompensation. Att styra via pengarna är en stark signal inom organisationen om viljeriktning och vad som gäller. Beslutsunderlag kopplat till beteendefrågor kan vara känsliga, det kräver tålamod och beslutsamhet för genomförande, det gäller att bestämma sig!

Region Västernorrland har fått flera erkännanden för den intern klimatkompensationen bland annat SJ:s miljödiplom och Miljö- & utvecklings Miljöstrategipris.