Lantbrukare producerar fossilfritt fordonsbränsle

Tolv lantbrukare utanför Alvesta har gått samman och byggt en biogasanläggning där de förädlar gårdarnas gödsel samt mat- och slaktavfall till biogas och biogödsel. Det ger både förnybart fordonsbränsle, gödsel till åkrarna och minskade metan- och lustgasutsläpp från flytgödsellagren.

Sidan senast uppdaterad: 20 november 2018

Biogasanläggningen byggdes 2014 och driftsattes 2015 för att kunna leverera fullvärdig fordonsgas. En del av biogasen säljs i en biogasmack som ligger i anslutning till biogasanläggningen men huvuddelen av biogasen distribuerar E.ON ut till sina biogasmackar i regionen.

Vid rötningen av gödsel, mat- och slaktavfall får man också en rötrest (biogödsel) där all växtnäring finns kvar samtidigt som kvävet blir mer växttillgängligt och blir till ett ypperligt gödselmedel som är lättare att sprida än konventionell gödsel samtidigt som den är i stort sett luktfri. Genom att man tar tillvara både gödsel samt avfall från hushåll och livsmedelsföretag bidrar man till ett bra kretslopp av växtnäring och minskat behov av inköpt handelsgödsel.

Foto:

Anläggningen består av en mottagningshall där all lossning och lastning sker. Innan rötning blandas alla substrat och hygieniseras (värms upp till minst 70 °C under 60 minuter) för att eliminera risken att smitta sprids samt för att avdöda ogräsfrön mm. Substratet pumpas därefter in i två rötkammare där temperaturen är cirka 37 °C och där fyra omrörare rör om för att ge optimal miljö för rötning. Av 150 ton substrat bildas cirka 8 000 kubikmeter rågas per dag som renas till fordonsgaskvalitet. Växtnäringen finns kvar i den utrötade biogödseln och det är till och med så att en del av totalkvävet blir mer växttillgängligt och minskar därmed behovet av ytterligare handelsgödsel.

Ett åkeri sköter alla tranporter av substrat och biogödsel ut till delägare och kunder. Genom att bygga satelitbrunnar i anslutning till sina åkermarker dit biogödseln körs så sparas mycket transportkörning in åt delägarna, dessutom, säljs cirka 15 000 kubikmeter biogödsel till andra lantbrukare i trakten.

Resultat

  • Produktion av cirka 1,5 milj kilogram biogas/år vilken ersätter närmare 2,2 miljoner liter fossil bensin (= 6000 liter/dag).
  • Vid rötning av avfall från hushåll och livsmedelsföretag erhålls en biogödsel som ersätter stora mängder mineralgödsel.
  • Genom att transportera den färska flytgödseln in till anläggningen minskar de spontana utsläppen av metan och lustgas från delägarnas flytgödsellager.
Flygbild över biogasanläggningen i Alvesta.
Foto:

Lärdomar

Den viktigaste förutsättningen för att starta upp ett sådant här projekt är att man har en långsiktig garanterad avsättning för biogasen och att det finns god tillgång på substrat att röta inom rimliga avstånd, vilket det finns runt Alvesta som är ett mycket djurtätt område. Det är också mycket viktigt att det finns en samsyn bland delägarna hur projektet skall drivas.

Utmaningar har varit arbetet med alla tillstånd då så många olika myndigheter varit inkopplade under byggnationen. Det har också varit oerhört viktigt med styrningen av kostnaderna och funktionalitet för att uppnå en kostnadseffektiv produktion. Det har varit mycket positivt att få samarbeta med andra miljömedvetna företagare i processen.