Läkemedel i miljön

Det huvudsakliga syftet med etappmålet om läkemedel i miljön är att minimera läkemedelsrester i miljön. Regleringar och andra åtgärder som minimerar de negativa miljöeffekterna ska finnas på plats i Sverige, i EU eller internationellt senast 2030.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2023

Om läkemedel i miljön

När människor utsöndrar läkemedelsrester sprids de via avloppsreningsverken ut i vattnet. Där bidrar de till en riskabel "kemikaliecocktail" som kan vara skadlig för djurlivet. Hormonläkemedel kan till exempel påverka djurs fortplantning negativt medan psykofarmaka kan ha beteendeeffekter. Miljöövervakning och forskning har visat att läkemedelsrester påträffas i vattenmiljön och att vissa ackumulerar i djur och därmed även påträffas djur som musslor, fisk och utter. I svensk miljö påträffas läkemedelsrester framför allt nedströms reningsverk, men de återfinns även i vatten och fisk långt från utsläppskällor. Även förorening av grund- och dricksvatten har påvisats.

En betydande del av läkemedelstillverkningen och tillverkningen av råvaror och mellanprodukter för EU-marknaden sker i dag utanför EU. Svensk forskning har visat att det vid tillverkning av läkemedel i Indien sker utsläpp i en omfattning som allvarligt kan påverka miljö och människors hälsa. Produktionsutsläpp av denna typ kan bland annat medföra risk för att multiresistenta bakteriestammar bildas. Resistenta bakterier kan spridas över världen och orsakar ohälsa även i Sverige.

Åtgärder som bidrar till att nå målet

Myndigheterna arbetar aktivt med frågan bland annat inom ramen för EU:s Östersjöstrategi samt genom kunskapscentrum för läkemedel i miljön.

Bland de åtgärder som kan bidra till att nå målet finns bland annat installation av avancerad rening av avloppsvatten, prövning av tillstånd för verksamheter, anpassningar av tillverkningsprocesser för att minska utsläpp, utformning av läkemedel för att de ska vara lättare att bryta ned i avloppsreningsverk och revidering av EU-lagstiftning.

På internationell nivå pågår många processer för att hantera läkemedel i miljön. På nationell nivå finns regeringens satsningar på installation av avancerad rening och en kommande försöksverksamhet för miljöhänsyn i utbytessystemet för läkemedel.

Viktiga aktörer

Viktiga aktörer för att nå målet är Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna, länsstyrelser, kommuner, forskningsinstitutioner och läkemedelsindustrin. Det är möjligt att följa upp målet genom att följa processerna för regleringar eller andra åtgärder.

Läkemedelsverket och Naturvårdsverket ansvarar tillsammans för uppföljningen inom respektive myndighets ansvarsområde som krävs för den årliga uppföljningen av etappmålet.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än, men bedöms kunna uppnås till målåret.

Mer information

Malin Berglind Läkemedelsverket malin.berglind@lakemedelsverket.se

Naturvårdsverket Kundtjänst kundtjanst@naturvardsverket.se 010-698 10 00