Återanvändning av förpackningar

Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030.

Ämne: Cirkulär ekonomi   Ska uppnås senast 2030 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2022

Under de senaste decennierna har förpackningsavfallet ökat betydligt. Förpackningar för engångsbruk har oftast en snabb omsättning, vilket innebär att de snabbt blir avfall. En ökande produktion av förpackningar tar i anspråk mer råvaror och genererar ökade utsläpp av växthusgaser. Förbränning av förpackningsavfallet bidrar också till dessa utsläpp. Förpackningsavfall, framför allt plast, har även en påverkan på miljön genom det material som "läcker" från samhället ut i naturen i form av nedskräpning.

Viktiga åtgärder

Fokus i styrningen av hanteringen av förpackningsavfall har hittills varit mot materialåtervinning med flera siffersatta materialåtervinningsmål. Etappmålet flyttar fokus från återvinning till återanvändning.

Det nya kravet på att lämna uppgifter om återanvändning av förpackningar, i kombination med införandet av etappmålet skapar incitament för att i lämpliga fall övergå till förpackningar som kan återanvändas. 

Syftet med etappmålet är att det ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns. Detta är ett led i en mer cirkulär ekonomi.

Så följs målet upp

Förordning 2018:1462 om producentansvar för förpackningar innehåller krav på aktörer att lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska bland annat innehålla uppgifter om mängden återanvändbara förpackningar som sätts ut på marknaden för första gången, och hur många gånger dessa sedan roterar innan de blir avfall.

Det första nationella underlaget om återanvändbara förpackningar kommer att finnas vid den årliga miljömålsuppföljningen nästa år (2022), och 2024 kommer det finnas data för målets basår 2022.

Nås etappmålet?

Målet är inte uppnått än – osäker bedömning om målet kan nås till målåret.

Mer information

Fredrik Khayati Naturvårdsverket fredrik.khayati@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket