Så här kan företag bidra till miljömålen

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2019

Generationsmålet

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Vägledning för näringslivets arbete med miljömålen

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS) har tagit fram vägledningar som riktar sig till företag, myndigheter, kommuner och offentliga organisationer i arbetet med miljömålen och den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Materialet är framtaget i samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter, Karlstads kommun, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Företagarna, Svenskt Näringsliv och branschorganisationer till dem samt regeringens tidigare miljömålssamordnare för näringslivet. 

Ambitionen är att materialet ska vara till nytta för företag och myndigheter och stimulera till nya samverkansprocesser och initiativ i länen.

Vägledning för näringslivets arbete med miljömål på RUS webbplats