Giftfri miljö - saker företag kan göra

Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Giftfri miljö. Åtgärderna sammanställdes av den nationella miljömålssamordnaren för näringslivet som var utsedd av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017

Det här kan företag göra

Företagen har ansvar för att de kemiska produkter och varor som de säljer är säkra och uppfyller kemikaliereglerna. För att Giftfri miljö ska kunna nås behöver företag göra ytterligare ansträngningar.

De viktigaste åtgärderna för Giftfri miljö är att få bort de farligaste kemikalierna, och att tillgängliggöra information om kemikalieinnehållet i produkter, material och varor så att andra företag, kunder och konsumenter kan göra aktiva val:

 • Vid alla inköp i företaget: Be om information enligt nedanstående punkter när företaget köper in varor för eget bruk eller varor och material för vidareförsäljning. 
  1. Fråga om varan innehåller ämnen på Kandidatförteckningen. (Lagkrav. Om varan innehåller sådana ämnen skall företaget få information direkt och slutkonsument skall kunna få efter 45 dagar, enligt artikel 33 i Reach).
  Kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens webbplats
  2. Fråga om varan innehåller andra farliga ämnen än de som finns på Kandidatförteckningen. Ta hjälp av SIN-listan eller PRIO-databasen. I PRIO-databasen hittar du kriterier för utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Genom att konsekvent ställa denna fråga bidrar företaget till att öka informationen om innehåll av farliga ämnen i varor.
  SIN-listan (Chemsec:s webbplats)
  PRIO-listan (Kemikalieinspektionens webbplats)
  Översiktstabell, Prioriteringsguiden (Kemikalieinspektionens webbplats)
  Det är inte säkert att leverantören kan svara på punkt 2 ovan. Informera då om att ni vid inköp i framtiden kommer vilja ha denna information.
 • Informera era kunder om vilka hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i era produkter och varor, och hur de ska användas och återvinnas säkert. Se till att det finns information om innehållet som kan nå konsumenter och avfallshanterare.
 • Vid alla inköp i företaget: Ställ krav på att varor och material som ni köper in inte innehåller särskilt farliga ämnen med egenskaper i enlighet med punkt 1 och 2 ovan. Många företag har en så kallad Restricted Substance List (RSL) som de kommunicerar till sina leverantörer.
 • Välj miljömärkta produkter som Svanen, EU-blomman, Bra Miljöval och TCO Certified när det går. När företaget köper mat, välj ekologiskt så långt som möjligt.
  Svanen.se (extern webbplats)
  EU-blomman (Svanens webbplats)
  Vår miljömärkning Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens webbplats)
  Tcocertified.se (extern webbplats)
 • Om företaget tillverkar varor och material: Använder företaget kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper enligt punkt 1 eller 2 ovan, byt till annat material, funktion, teknik eller ämnen med kända mindre farliga egenskaper om möjligt.

Ytterligare åtgärder

 • Sätt upp mål och kommunicera ert kemikaliearbete i företagets hållbarhetsredovisning.
  Så kan företag visa sitt miljömålsarbete
 • Dela erfarenheter och samverka med andra företag, inom eller utanför den egna branschen. Ta hjälp av er branschorganisation.
 • Utveckla nya bättre kemikalier eller andra metoder där farliga kemikalier inte behövs.
 • Ta hjälp av Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO) för att:
  • Skapa systematik i kemikaliearbetet genom att använda steg-för-steg-guiden
  • Få information om vilka ämnen som behöver fasas ut och andra ämnen där riskminskning kan behövas.
  • Hitta kemiska ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper. Få hjälp att utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering med mera.
  • Skaffa ett system för att hålla koll på vilka kemiska ämnen ni använder i er verksamhet och som ingår i era produkter eller varor. Fråga era leverantörer om innehållet. Ett elektroniskt system kan underlätta, det finns flera olika att välja på.
  • Sortera ut farligt avfall för omhändertagande

Prioriteringsguiden - PRIO (Kemikalieinspektionens webbplats)