Vem gör vad i miljömålssystemet

Vi är många som måste arbeta tillsammans och göra en insats för att vi ska nå miljömålen. Det kräver att riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag, frivilliga organisationer och privatpersoner visar engagemang och tar ansvar.

Sidan senast uppdaterad: 25 augusti 2023

Internationellt samarbete

Flera miljöfrågor löser vi endast genom samverkan mellan länder. För att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen är det därför nödvändigt med ett internationellt samarbete.

EU och internationellt på Naturvårdsverkets webbplats

EU

Eftersom föroreningar inte respekterar landsgränser spelar miljöarbetet på EU-nivå en nyckelroll när det gäller möjligheten att nå Sveriges miljömål.

EU och internationellt på Naturvårdsverkets webbplats

Riksdagen

Riksdagen, det högsta beslutande politiska organet i Sverige, har fastställt miljömålen. Miljö- och jordbruksutskottet förbereder riksdagens beslut.

Regeringen

Regeringen har det övergripande ansvaret för miljömålen. Inom regeringen och Regeringskansliet är det klimat- och miljöministern och Klimat- och näringslivs­departementet som ansvarar för miljömålsfrågorna.

Klimat- och näringslivs­departementet på regeringens webbplats

Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen inrättades av regeringen i juli 2010 för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor. Beredningens uppgift är att föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. 

Miljömålsberedningen

Miljömålsrådet

Miljömålsrådet är inrättat av regeringen. Det består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå Sveriges miljömål. 

Miljömålsrådet

Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Annika Helker Lundström var regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet från den 1 januari 2015 till den 30 juni 2017.

Nationella myndigheter

Åtta myndigheter ansvarar för uppföljning och utvärdering av ett eller flera miljökvalitetsmål. Andra myndigheter verkar inom sina respektive verksamhetsområden för att miljömålen ska nås.

Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet
Miljöarbete i Sverige

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen

I arbetet med miljömålen har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. Skogsstyrelsen ansvarar för arbete med och uppföljning av mål som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar på regional nivå.

Länsstyrelsen.se
Skogsstyrelsen.se

Regionerna

Regionerna har ingen formell roll i miljömålssystemet, men är viktiga aktörer i arbetet för att nå Sveriges miljömål.

Miljömål på Sveriges kommuner och regioners webbplats
Klimat på Sveriges kommuner och regioners webbplats

Kommunerna

Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap för den lokala politiken.

Miljömål på Sveriges kommuner och regioners webbplats
Klimat på Sveriges kommuner och regioners webbplats
Klimatkommunerna (extern webbplats)

Forskning/akademi

Befintlig och ny kunskap är viktig för förståelsen för vad som behövs för att vi ska kunna nå miljömålen. Flera myndigheter, institut och lärosäten bedriver forskning till nytta för miljöarbetet. Formas systematiska forskningssammanställningar fungerar som ett vetenskapligt beslutsunderlag för kommuner, myndigheter och andra aktörer som utvecklar och beslutar om styrmedel, åtgärder och riktlinjer inom miljöområdet.

Aktuella forskningssammanställningar (formas.se)

Skolan

Sveriges miljömål ska skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Lektioner om miljömålen är ett sätt att lära ut miljödelen av hållbar utveckling.

18 lektionsupplägg om miljömålen (hallsverigerent.se)

Näringslivet

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att miljömålen ska uppnås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön.

Så här kan företag bidra till miljömålen

Miljöorganisationerna

Miljöorganisationerna kämpar för att Sveriges miljömål ska nås och arbetar fortlöpande med en rad frågor som har direkt koppling till de olika miljömålen.