Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen och etappmålen miljömålssystemet. Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen i april 1999.

Sidan senast uppdaterad: 10 maj 2019

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet. Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen.

Fram tills nu har miljömålen följts upp mot årtalet 2020. Nu är vi snart där. Arbetet med att följa upp hur det går och för att nå miljömålen kommer att fortsätta.

Generationsmålet – miljöarbete för kommande generationer

Sveriges miljömål

Etappmålen

Vem gör vad?

För att vi ska nå miljömålen måste många arbeta tillsammans.

Vem gör vad i miljömålssystemet

Sveriges miljöarbete

För att vi ska till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta så arbetar Sverige på nationell, regional och lokal nivå med miljöfrågorna. Även det internationella arbetet och arbetet inom EU är viktigt.

Miljöarbete i Sverige

De svenska miljömålen och Agenda 2030

FN har beslutat om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål. Flera av målen handlar om miljödimensionen hållbar utveckling, till exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen