Miljömålen fortsatt viktiga i miljöarbetet och Agenda 2030

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2019 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2020

Rapporten tar upp viktiga statliga insatser under 2019 för generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen. De närmaste åren behöver samhället öka takten i miljöarbetet för att nå målen.

Stora och viktiga insatser

I den senaste fördjupade utvärderingen var myndigheterna tydliga med att vi i Sverige behöver prioritera klimatet och den biologiska mångfalden i miljöpolitiken under de kommande åren. Under åren har mycket resurser lagts på att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, till exempel genom jordbrukets miljöersättningar, områdesskydd, skötsel och åtgärdsprogram för hotade arter. Klimatarbetet presenteras mer utförligt i Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen i slutet av april.

Här är några exempel på viktigt pågående arbete:

Positiva resultat under 2019 kan till exempel ses inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter för arterna sötgräs, vityxne, humlepälsbi och violett guldvinge.

Åtgärdsprogrammen inom havsmiljö- och vattenförvaltning är betydelsefulla för den biologisk mångfalden i havet och längs kusterna. En ljuspunkt är till exempel att vi har nått målet om skydd av minst tio procent av de marina områdena, men det återstår fortfarande arbete för att de ska vara ekologiskt representativa.

En fungerande grön infrastruktur är nödvändig för ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelserna har under 2019 beslutat om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. De regionala handlingsplanerna är både underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn som bidrar till ökad implementering av åtgärder ur ett landskapsperspektiv. Myndigheterna har delat information, nya forskningsrön och goda exempel för att underlätta arbetet. Fortsatta skogsdialoger om grön infrastruktur med markägare och deltagare från markägarorganisationer och naturvårdsorganisationer har gett möjlighet till diskussion och ökad samsyn om hur handlingsplanerna kan bidra till grön infrastruktur i skogslandskapet.

Genetisk variation är en viktig del av den biologisk mångfald. Här behövs mer kunskap. Nu finns ett förslag på ett program för övervakning av genetisk variation vilket är på remiss. Det förväntas starta 2020.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både på land och i akvatiska miljöer. Under 2019 har arbete pågått för att genomföra både EU:s förordningar och den nationella lagstiftningen, den nationella förordningen utfärdades 1 januari 2019. Arbetet har bland annat innefattat en handlingsplan för invasiva främmande arters spridningsvägar, ett tillståndssystem, hanteringsåtgärder för sådana arter med stor spridning samt vägledning till både myndigheter, branscher och allmänheten om hantering av invasiva främmande arter.

Den senaste bedömning av måluppfyllelse finns i fördjupad utvärdering 2019

Rapporten innehåller bedömningar av utvecklingsriktningen för miljötillståndet men däremot inte några nya bedömningar av måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen. Vi lämnade en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen 2019 (NV rapport 6865). I den utvärderingen gjordes de senaste målbedömningarna.

Fördjupad utvärdering 2019

Årlig uppföljning 2020

Rapporten Årlig uppföljning av miljömålen 2020 överlämnas till regeringen den 31 mars 2020.

Rapport: Årlig uppföljning 2020 (naturvårdsverket.se)

Så här följs miljömålen upp

De svenska miljömålen följs upp på flera sätt. Varje år görs en årlig uppföljning på både nationell och regional nivå. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering.

Uppföljning av miljömålen

Når vi generationsmålet?

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. På viktiga områden som miljö- och klimatpåverkan från konsumtion samt ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald, går utvecklingen i många avseenden åt fel håll.

Indikatorer

För att visa hur miljöarbetet går används bland annat indikatorer som speglar utvecklingen för de olika målen.

Indikatorer för Sveriges miljömål