Preciseringar av Levande skogar

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av miljömålet Levande skogar.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Nio preciseringar

Regeringen har fastställt nio preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande skogar:

 • Skogsmarkens egenskaper och processer
  Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

 • Ekosystemtjänster
  Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna.

 • Grön infrastruktur
  Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur.

 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

 • Hotade arter och återställda livsmiljöer
  Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar.

 • Främmande arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald.

 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

 • Friluftsliv
  Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.