Preciseringar av Grundvatten av god kvalitet

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Sex preciseringar

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet:

 • Grundvattnets kvalitet
  Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.

 • God kemisk grundvattenstatus
  Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.

 • Kvaliteten på utströmmande grundvatten
  Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.

 • God kvantitativ grundvattenstatus
  Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.

 • Grundvattennivåer
  Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.

 • Bevarande av naturgrusavlagringar
  Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.