Nya vattenskyddsområden i Tranemo kommun

Den kommunala vattenförsörjningen i Tranemo kommun sker från tio grundvattentäkter. Kommunen har nu fastställt nya vattenskyddsområden för kommunens samtliga grundvattentäkter. För de flesta saknades detta sedan tidigare.

Sidan senast uppdaterad: 18 april 2017

Varför gjordes det?

Grundvattentäkterna saknade i de flesta fall vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Det fanns även behov av uppdatering av de befintliga skyddsområdena och dess föreskrifter. Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Så här gick det till

På uppdrag av Tekniska sektionen i Tranemo kommun har SWECO upprättat tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Dalstorp, Grimsås, Hulared, Ljungsarp, Ljungsnäs, Nittorp, Länghem, Tåstarp, Sjötofta och Ölsremma. 

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster, som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv – ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter måste därför skyddas mot nutida och framtida risker. Risker kan vara tillfälliga utsläpp i samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade läckage. Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet med skyddet ska kunna uppnås.

Utredningens omfattning och genomförande:

  • Teknisk beskrivning av vattentäkten
  • Områdesbeskrivning
  • Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
  • Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten
  • Utvärdering och förslag till skyddsområde
  • Framtagande av skyddsföreskrifter. 

Viktiga lärdomar och erfarenheter

Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och bibehålls.