Hamnsaneringsprojekt i Kalmar

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön.

Sidan senast uppdaterad: 24 april 2017

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen