Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Användningen av de farligaste ämnena behöver begränsas i lagstiftningen för att minska kemikalieriskerna. Förutsättningarna för att uppnå etappmålet genom att tillämpa befintlig lagstiftning finns i stor utsträckning, men regelverket behöver utvecklas ytterligare för att målet helt ska vara uppfyllt.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 9 april 2020

Det här innebär målet

Reach och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tillämpas eller revideras om så behövs så att:

  • det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
  • substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Viktiga åtgärder

Gruppvisa regleringar av ämnen har fortsatt att utvecklas och prövas under delar av EU:s lagstiftning. Dessutom tillämpas gruppvis reglering av ämnen internationellt under Stockholmskonventionen. Kemikalieinspektionen har aktivt arbetat för att förankra och utveckla arbetsmetodiken med att hantera och bedöma grupper av ämnen.

Tillsammans med franska myndigheter har Kemikalieinspektionen under 2019 skickat in ett begränsningsförslag inom Reach för ämnen i textil, päls, skinn och läder som är allergiframkallande vid hudkontakt. Förslaget är en gruppansats som omfattar drygt tusen ämnen, varav cirka hundra förekommer i textil- och lädervaror i handeln.

EU har beslutat att PFOA och andra fluorämnen som kan omvandlas till PFOA, ska begränsas enligt Reach-förordningen. Begränsningen omfattar många enskilda högfluorerade ämnen med olika användning i kemiska produkter och i varor. Kemikalieinspektionen och tyska myndigheter har lagt fram ett ytterligare förslag om att begränsa en grupp perfluorerade karboxylsyror. Förslaget omfattar hundratals ämnen och förväntas läggas fram för omröstning inom EU under 2020.

Kemikalieinspektionen arbetar för att Reach och andra kemikalieregler ska utvecklas till effektivare styrmedel, som i högre utsträckning bidrar till substitution av farliga ämnen. För att underlätta substitution behöver nya, mindre hälso-och miljöfarliga alternativ utvecklas, såsom mindre skadliga produkter eller annan teknik som företag kan byta till. Sådana alternativ, eller kännedom om dem, saknas ofta i dag, till exempel i tillståndssystemet i Reach och i förordningarna om biocidprodukter respektive om växtskyddsmedel.

Nås etappmålet?

Etappmålet har inte uppnåtts under 2019 och bedöms inte nås i sin helhet inom utsatt tid.

Relaterade miljömål

Mer information

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen