Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Förutsättningarna för att uppnå strecksatsen om gruppvis reglering finns i stor utsträckning. På internationell nivå tillämpas redan gruppvis reglering av ämnen inom Stockholmskonventionen. Inom EU har detta angreppssätt med att hantera och bedöma grupper av ämnen utvecklats snabbt. Förutsättningarna för att nå strecksatsen om substitutionsprincipens tillämpning finns i stor utsträckning. Kandidatförteckningen har blivit ett betydande incitament för substitution. Regelverket behöver dock utvecklas ytterligare för att målet helt ska vara uppfyllt.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Det här innebär målet

Reach och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tillämpas eller revideras om så behövs så att:

  • det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
  • substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Viktiga åtgärder

I EU:s Kemikaliestrategi för hållbarhet - På väg mot en giftfri miljö, som presenterades 2020, anger EU-kommissionen ett fortsatt fokus på gruppvisa begränsningar av ämnen, samtidigt som en utveckling ska ske av "generiska begränsningar". Generiska begränsningar ska omfatta fler produktgrupper såsom konsumentprodukter och fler farokategorier, såsom hormonstörande ämnen och persistenta och mobila ämnen. Denna typ av begränsning tillämpas redan för CMR-ämnen när det gäller försäljning till allmänheten av kemiska produkter.

Tillsammans med franska myndigheter lämnade Kemikalieinspektionen 2019 in ett förslag om att inom Reach begränsa ämnen i textil, läder, skinn och päls som är allergiframkallande vid hudkontakt. Förslaget omfattar drygt tusen ämnen, varav åtminstone cirka hundra bedöms förekomma i textil- och lädervaror i handeln. Under 2020 antog Echa:s vetenskapliga kommittéer för riskbedömning (RAC) och för samhällsekonomisk analys (SEAC) sina slutliga yttranden där de ger stöd till begränsningsförslaget. Kommissionens uppgift är nu att ta fram ett slutligt förslag som sedan ska godkännas av Europaparlamentet och Ministerrådet.

En global begränsning för PFOA, och andra fluorämnen som kan omvandlas till PFOA, trädde i kraft inom EU i juli 2020. Under våren 2020 inledde Kemikalieinspektionen ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram ett förslag till begränsning av PFAS under Reach. Förslaget omfattar alla PFAS och syftet är att förbjuda all användning som inte är nödvändig för samhället.

Kemikalieinspektionen arbetar för att Reach och andra kemikalieregler ska utvecklas till effektivare styrmedel, som i högre utsträckning bidrar till substitution av farliga ämnen. Det finns ett fortsatt starkt behov av att substitutionsprincipen, och dess tillämpningar, stärks i samband med begränsningar och tillståndsprövning inom Reach. Således behövs förstärkning av kemikaliereglerna, men även andra styrmedel som stimulerar forskning och innovation med syfte att ta fram mindre miljö- och hälsofarliga kemikalier eller kemikaliefria alternativ.

Nås etappmålet?

Etappmålet har inte uppnåtts under 2019 och bedöms inte nås i sin helhet inom utsatt tid.

Relaterade miljömål

Mer information

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen