Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Miljöpåverkan av läkemedel vid tillverkning och användning behöver minska. För att etappmålet ska nås krävs politisk prioritering och samverkan nationellt, inom EU och internationellt.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 9 april 2020

Det här innebär målet

Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Viktiga åtgärder

Den nya EU-förordningen för veterinärmedicinska läkemedel har publicerats och träder i kraft 2022. Nya regler har införts för att motverka spridning och utveckling av antibiotikaresistens och för att minska miljöpåverkan. Exempelvis får ämnen som är långlivade endast ingå i veterinärläkemedel under speciella omständigheter.

Läkemedelsverket har deltagit i arbetet med översyn av riktlinjen för miljöriskbedömning av humanläkemedel för att få förbättrad miljöinformation för kemiska ämnen i läkemedel. Arbetsgruppen tagit fram ett förslag på ny riktlinje, som planeras slutföras under 2020.

Läkemedelsverket har inrättat ett Kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Kunskapscentrumet har som mål att minimera miljöpåverkan av läkemedel genom ökad kunskap och ökad nationell samverkan inom läkemedel i miljö.

Nås etappmålet?

Etappmålet har inte uppnåtts under 2019 och bedöms inte nås i sin helhet inom utsatt tid.

Relaterade miljömål

Mer information

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen