Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Miljöpåverkan av läkemedel vid tillverkning och användning behöver minska. För att etappmålet ska nås krävs politisk prioritering och samverkan nationellt, inom EU och internationellt.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Det här innebär målet

Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Viktiga åtgärder

Implementeringen av den nya EU-förordningen för veterinärmedicinska läkemedel har inletts. Reglerna införs för att motverka spridning och utveckling av antibiotikaresistens och för att minska miljöpåverkan.

En revidering har påbörjats av riktlinjen för miljöriskbedömningar (Environmental Risk Assessment, ERA) för humanläkemedel. Syftet är att få en förbättrad miljöinformation för läkemedelssubstanser för humant bruk. En arbetsgrupp där Läkemedelsverket deltar, har tagit fram ett utkast på ny riktlinje, som har remitterats under 2020. Riktlinjen planeras att slutföras under 2021.

Det nya kunskapscentrum för läkemedel i miljön som inrättats vid Läkemedelsverket har inlett sitt arbete för att öka samverkan kring och kunskapen om läkemedel i miljön. Bland annat organiserades under 2020 ett seminarium om miljökriterier för läkemedelsubstanser, vilket samlade verksamma inom läkemedelsindustrin, offentlig upphandling och akademin.

Nås etappmålet?

Etappmålet har inte uppnåtts under 2019 och bedöms inte nås i sin helhet inom utsatt tid.

Relaterade miljömål

Mer information

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen