Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till minst 65 viktprocent.

Ämne: Avfall   Ska uppnås senast 2025 
Sidan senast uppdaterad: 1 september 2020

Förberedelse för återanvändning innebär att en produkt eller komponent som blivit avfall, rengörs, repareras eller kontrolleras så att den kan användas igen. Materialåtervinning innebär att avfallsmaterial används till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål.

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll med vissa undantag. Exempelvis innefattar uttrycket kommunalt avfall inte hushållens avloppsslam och inte heller bygg- och rivningsavfall.

Etappmålet om kommunalt avfall är en bearbetning av de mål som finns i avfallsdirektivet. Målåren och viktprocenten är desamma som i direktivet.

Naturvårdsverket är ansvarig för uppföljning av etappmålet. Naturvårdsverket har sedan tidigare ett utpekat ansvar för att sammanställa svensk statistik om kommunalt avfall och rapportera den till kommissionen och Eurostat. Nya bestämmelser kommer införas för att säkerställa att Naturvårdsverket får de uppgifter som behövs. Utöver det krävs ingen ytterligare uppföljning.

Mer information

Christina Anderzén Naturvårdsverket christina.anderzen@naturvardsverket.se

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket