Information om farliga ämnen i varor

Avsikten med en utökad tillgång på information om farliga ämnen i varor är att de ska ersättas med mindre farliga alternativ och därmed främja utvecklingen av giftfria materialkretslopp. Förutsättningarna för att nå målet har förbättrats de senaste åren. Ytterligare insatser återstår dock och det krävs fortsatt utveckling av lagstiftning på EU-nivå, internationella överenskommelser samt frivilliga initiativ.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 9 april 2020

Det här innebär målet

  • Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast år 2020.
  • Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas.
  • Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

Viktiga åtgärder

Inom EU utökas informationskravet för varor stegvis genom att fler särskilt farliga ämnen förs upp på kandidatförteckningen. Under 2019 fattades beslut om att åtta nya särskilt farliga ämnen ska föras upp på förteckningen.

Inom EU:s ramdirektiv för avfall finns ett nytt krav som innebär att tillverkare och leverantörer inom EU ska rapportera innehåll av särskilt farliga ämnen i varor till en EU-databas, SCIP. Reglerna ska nu implementeras och information ska rapporteras in senast i januari 2021. Informationen i databasen ska göras tillgänglig för avfallshanterare och även för privatpersoner på förfrågan. Det ökar förutsättningarna för att kunna identifiera material som är olämpliga att återvinna om inte de farliga ämnena först avlägsnas.

"Kemikalieappen" lanserades i november 2019. Mobilapplikationen, som har tagits fram inom ett pågående EU-projekt där Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter deltar från Sverige, ska förenkla kommunikationen mellan företag och konsumenter om särskilt farliga ämnen i varor.

FN:s frivilliga globala program för överföring av information om kemikalier i den globala varuhandeln, är framtaget inom ramen för den internationella kemikaliestrategin SAICM. Under 2019 har samarbetet fortsatt mellan olika aktörer för att sprida kunskap om programmet och för att få företag att införa informationssystem.

Nås etappmålet?

Etappmålet har inte uppnåtts under 2019 och bedöms inte nås i sin helhet inom utsatt tid.

Relaterade miljömål

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen