Information om farliga ämnen i varor

Avsikten med en utökad tillgång på information om farliga ämnen i varor är att de ska ersättas med mindre farliga alternativ och därmed främja utvecklingen av giftfria materialkretslopp. Förutsättningarna för att nå målet har förbättrats väsentligt de senaste åren. Framför allt finns konkreta åtgärder för information om farliga ämnen i varor i EU:s Kemikaliestrategi för hållbarhet – På väg mot en giftfri miljö och i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa. Därigenom har vägen framåt stakats ut för att kunna uppnå punktsatserna i målet om information om farliga ämnen i varor.

Ämne: Farliga ämnen   Ska uppnås senast 2020 
Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021

Det här innebär målet

  • Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast år 2020.
  • Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas.
  • Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

Viktiga åtgärder

Inom EU utökas informationskravet för varor stegvis genom att fler särskilt farliga ämnen förs upp på kandidatförteckningen. Under 2020 fattades beslut om att sex nya särskilt farliga ämnen ska föras upp på förteckningen.

Informationskravet ligger även till grund för utvecklingen av databasen SCIP. Inom EU:s ramdirektiv för avfall finns sedan 2020 krav som innebär att tillverkare och leverantörer inom EU ska rapportera innehåll av särskilt farliga ämnen i varor till SCIP-databasen. Informationen i databasen ska göras tillgänglig för avfallshanterare och även för privatpersoner på förfrågan. På lång sikt kommer en ökad tillgång till information bidra till att särskilt farliga ämnen i varor kan ersättas med mindre farliga alternativ och främja utvecklingen av giftfria materialkretslopp.

FN:s frivilliga globala program för överföring av information om kemikalier i den globala varuhandeln, är framtaget inom ramen för den internationella kemikaliestrategin SAICM. Samarbetet med olika aktörer har fortsatt under 2020 i syfte att sprida kunskap om programmet och få företag att införa informationssystemet.

Nås etappmålet?

Etappmålet har inte uppnåtts under 2019 och bedöms inte nås i sin helhet inom utsatt tid.

Relaterade miljömål

Amelie Pedersen amelie.pedersen@kemi.se 08-519 41 244

Ansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen