Mer om transporter

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2017

Vägtrafikens avgasutsläpp påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen och har dessutom en negativ effekt på människors hälsa. Förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel ger upphov till utsläpp av koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten och har en negativ påverkan på klimatet.

Många exponeras också för trafikbuller över riktvärdena som finns för utomhusmiljön vid bostäder. Det är viktigt att myndigheter och företag uttalar en viljeinriktning när det gäller tjänsteresor och transporter i en miljö- och/eller resepolicy/inköpspolicy.

Med utgångspunkt i dessa policydokument kan sedan miljökrav ställas vid upphandling av tjänstebilar, hyrbilar eller andra fordon. Det kan handla om att välja bränslesnåla alternativ och miljövänligare drivmedel. Ofta styr ledningen via en resepolicy att till exempel tåg ska väljas i första hand istället för flyg vid korta resor. Man kan även uppmana att överväga att resa över huvud taget, kanske kan man delta på distans.

För de som kör mycket bil i tjänsten är utbildning i ecodriving vanligt. Ruttoptimering är också en vanlig åtgärd för att minska bränsleförbrukningen. Ett viktigt stöd i uppföljningen av miljöpåverkan via tjänsteresor är att i avtal med resebyråer specificera vilken statistik man önskar få levererad. Resebyråerna kan också ge service som underlättar efterlevnaden av resepolicyn.