Mer om natur- och kulturvärden

Sidan senast uppdaterad: 29 maj 2017

För att bevara och utveckla värdefulla naturmiljöer kan områden skyddas som till exempel nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden eller så kan särskilda naturvårdsavtal upprättas. Kulturreservat kan inrättas för att skydda värdefulla kulturmiljöer, vilka ofta även har höga naturvärden. Ett naturvårdsavtal innebär en överenskommelse om ekonomisk ersättning till fastighetsägaren mot att denne avstår från till exempel skogsbruk. Restriktioner i markanvändning inom områdena anpassas utifrån vilka värden som ska bevaras. I de förvaltningsplaner som upprättas för skyddade områden finns möjlighet att styra markanvändningen så att höga natur- och kulturvärden bevaras. En förvaltningsplan kan till exempel innebära att marken fortsätter att brukas.