Vem gör vad i miljömålssystemet

Vi är många som måste arbeta tillsammans och göra en insats för att vi ska nå miljömålen. Det kräver att riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag, frivilliga organisationer och privatpersoner visar engagemang och tar ansvar.

Internationellt samarbete

Flera miljöfrågor löser vi endast genom samverkan mellan länder. För att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen är det därför nödvändigt med ett internationellt samarbete.

EU

Eftersom föroreningar inte respekterar landsgränser spelar miljöarbetet på EU-nivå en nyckelroll när det gäller möjligheten att nå Sveriges miljömål.

Riksdagen

Riksdagen, det högsta beslutande politiska organet i Sverige, har fastställt miljömålen.

Regeringen

Regeringen har det övergripande ansvaret för miljömålen. Regeringen har utsett en ansvarig myndighet för varje miljömål.

Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen ska nå bred politisk samsyn kring miljöfrågorna. Beredningen ger regeringen råd om hur generationsmålet och miljömålen kan nås på ett sätt som är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Miljömålsrådet

Miljömålsrådet består av chefer för 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för att nå Sveriges miljömål.

Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Annika Helker Lundström var regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet från den 1 januari 2015 till den 30 juni 2017.

Nationella myndigheter

Åtta myndigheter är tilldelade ett eller flera miljömål. De har ansvar för uppföljning och utvärdering av målen. Andra myndigheter verkar inom sina respektive verksamhetsområde för att miljömålen ska nås.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen

I arbetet med miljömålen har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. Skogsstyrelsen ansvarar för arbete med och uppföljning av mål som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar på regional nivå.

Landstingen och regionerna

Landstingen och regionerna har ingen formell roll i miljömålssystemet, men är viktiga aktörer i arbetet för att nå Sveriges miljömål.

Kommunerna

Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap för den lokala politiken.

Skolan

Sveriges miljömål ska skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Lektioner om miljömålen är ett sätt att lära ut miljödelen av hållbar utveckling.

Näringslivet

Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer för att miljömålen ska uppnås. Många företag bedriver i dag ett strukturerat miljöarbete som har stor betydelse för miljön.

Miljöorganisationerna

Miljöorganisationerna kämpar för att Sveriges miljömål ska nås och arbetar fortlöpande med en rad frågor som har direkt koppling till de olika miljömålen.