Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Generationsmålet

Generationsmålet

Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Etappmålen – steg på vägen

Etappmålen ska göra det lättare att nå generationsmålet och miljömålen och identifierar en önskad omställning av samhället. 

Etappmålen

Indikatorer för miljömålen

Varje miljömål har ett antal indikatorer som kan användas för att mäta hur det går med miljömålen.

Alla indikatorer

Uppföljning – så här går miljöarbetet

Regeringen och myndigheterna har under 2017 gjort många insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet.

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2018