Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete. Miljömålssystemet består av tre slags mål - generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet. Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljökvalitetsmålen och etappmålen.

Generationsmålet

Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Det anger vilken samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att vi ska få en bra miljö. Generationsmålet inriktar miljöarbetet mot återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljö, en god hälsa för människor, effektiva och giftfria kretslopp, hushållning med naturresurser, effektiv energianvändning samt konsumtionsmönster.

Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha år 2020. Det finns 16 miljökvalitetsmål inom olika områden – allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark. För varje mål finns ett antal preciseringar, som förtydligar vilket miljötillstånd som ska uppnås inom olika områden.

Företag, länsstyrelser och kommuner arbetar med strategier och planer för hållbar utveckling. Nationellt görs viktiga insatser genom bland annat Miljömålsberedningen och regeringens samordnare för näringslivets miljöarbete. Regeringens satsningar på bland annat Klimatklivet bidrar till en omställning av samhället och myndigheternas miljöarbete har blivit mer samordnat genom Miljömålsrådet. Vill du läsa mer om vad företag, länsstyrelser och kommuner gör för att nå miljömålen finns information på webbplatsen Miljömål.se. 

Vad görs? (miljömål.se)

Etappmålen

För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen fastställer regeringen etappmål inom prioriterade områden. Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.

Etappmålen - så ska vi nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen (miljömål.se)

Sveriges miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål

FN beslutade om en Agenda 2030 för hållbar utveckling, med 17 stycken globala mål och 169 delmål, vid ett toppmöte den 25 september 2015. Flera av målen handlar om miljödimensionen av hållbar utveckling, till exempel att hejda förlusten av biologisk mångfald. Regeringen har tillsatt en delegation som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Globala hållbarhetsmålen (globalamålen.se)