Fakta och statistik

Här hittar du länkar till användbar fakta och statistik på myndigheternas webbplatser.

Indikatorer och uppföljning av Sveriges miljömål

Med stöd av ett hundratal indikatorer följer myndigheterna löpande upp utvecklingen för miljömålen.
SCB:s statistik

SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik, däribland en mängd olika miljöstatistik och miljöräkenskaperna.
Energimyndighetens statistik

Energimyndigheten ansvarar för viss officiell energistatistik och publicerar även annan statistik på energiområdet.
Naturvårdsverkets statistik

Genom data från miljöövervakning, statistik om utsläpp och inventeringar av naturen bidrar Naturvårdsverket med kunskap för att minska påverkan på miljön.
Tillväxtverkets statistik

Tillväxtverket har statistik om företagande, regional utveckling och turism, bland annat om miljöarbete i små och medelstora företag.
Trafikanalys statistik

Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken inom områdena transporter och kommunikationer och publicerar även annan statistik kring utveckling inom transportområdet.
Statistik från kommuner och landsting

Via databasen Kolada kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter, bland annat inom miljöområdet.
Mått på hållbar utveckling och livskvalitet i svenska regioner

BRP+ mäter regional utveckling ekonomiskt, miljömässigt och socialt. BRP+ är framtaget av de svenska regionerna och Tillväxtverket, genom Reglab.
Skogsstatistik

På Skogsstyrelsens webbplats finns mängder av data, i flera fall redovisade på kommunalt nivå.
Havs- och vattenmyndighetens projektkatalog

Sök efter information om projekt som fått pengar från havs- och vattenmiljöanslaget. Du kan söka på område, län, kommun eller med fritt sökord.
Havs- och vattenmyndighetens statistik

Myndigheten samordnar och beställer en stor mängd miljödata och statistik. Ta del av Havs- och vattenmyndighetens data och statistik här.
Jordbruksverkets statistik

Jordbruksverket ansvarar för den officiella statistiken på jordbruksområdet samt inom vattenbruk. På Jordbruksverkets webbplats finns mängder av data, i flera fall redovisade på läns- och kommunnivå samt per produktionsområde.
Boverkets miljöindikatorer

I Boverkets miljöindikatorer framgår bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan.