Storslagen fjällmiljö - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Storslagen fjällmiljö. Åtgärderna är sammanställda av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
 • Uppdatera översiktsplanerna på ett ambitiöst sätt
  Fjällen kännetecknas av många markanvändningskonflikter. Bland annat är rennäring, skogsbruk, jakt och fiske, friluftsliv och turism av många olika inriktningar, gruvnäring och producenter av vind- och vattenkraft viktiga aktörer. En under varje mandatperiod ambitiöst ajourhållen översiktsplan ger möjlighet att väga ihop alla intressenters markanvändningsanspråk på ett sätt som beaktar Storslagen fjällmiljö.
  En fördel är om planerna utarbetas i samråd mellan näraliggande fjällkommuner – tamrenar, älgar och fjällvandrare är viktiga exempel på att rörelser över stora avstånd och över olika slags gränser är viktiga i fjällområdet. Ett viktigt underlag för en miljöanpassad uppdatering av översiktsplanerna kommer de regionala handlingsplanerna för Grön infrastruktur att bli.
 • Gynna friluftsliv och naturturism
  Gruvor, kraftproduktion, skogsnäring med mera har säkert även i framtiden en viktig roll att spela i många fjällkommuners näringsliv, men näringar som bygger på en mindre hårt exploaterad natur gynnar Storslagen fjällmiljö. Dit hör friluftsliv inklusive naturturism, vilka också har den fördelen att kommuninvånare och besökare har möjlighet att lära sig mera om naturen.
  I Naturvårdsverkets enkätundersökning för att utse Sveriges friluftskommun 2017 ligger, trots de utmärkta naturgivna förutsättningarna, sex av de tolv deltagande fjällkommunerna under medianpoäng. Här finns en förbättringspotential som borde utmana!
 • Kanalisera tillåten terrängkörning
  Terrängkörning på snö, med framför allt snöskoter, är tillåten så länge det är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skador, men det är en aktivitet som skapar buller och avgaser, till förfång för andra slag av friluftsidkare samt ofta även djurlivet. Jämte de statliga skoterförbudsområden kan även kommunerna reglera vinterterrängkörningen. Beakta därför terrängkörningsfrågor i samband med bildandet av kommunala naturreservat, och i relation till regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Överväg möjligheterna att inrätta kommunala regleringsområden i syfte att kanalisera terrängkörningen till områden som är mindre störningskänsliga.
 • Aktivt motverka faunakriminalitet och olovlig terrängkörning
  Olovlig jakt och insamling av ägg och ungar av rovfåglar är ett problem i fjällen. Ett annat, och växande, är olovlig terrängkörning på barmark med motorfordon, vlken orsakar skador på känsliga naturtyper såsom våtmarker och vindexponerade fjällhedar (vindblottor). Kommunerna bör efter förmåga aktivt bistå polis, naturbevakare och rättsväsende i att bekämpa detta. Det är också mycket viktigt att bedriva förebyggande arbete, genom informationskampanjer bland kommuninvånarna och inte minst i skolan.