Skyddande ozonskikt - saker kommuner kan göra

Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå miljömålet Skyddande ozonskikt. Åtgärderna är sammanställda av Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2017
  • Förbättra informationen på kommunens webbsidor och återvinningsanläggningar beträffande hur CFC-innehållande isolering ska hanteras. Detta ger även effekt på miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
  • I syfte att få till ett nationellt ökat omhändertagande och en destruktion av kvarvarande CFC i isoleringsmaterial, föreslås att kommunerna ser över samordning och kommunikation mellan den nämnd som ansvarar för tillsynen enligt Plan- och bygglagen (byggnadsnämnden) och den nämnd som ansvarar för tillsynen enligt Miljöbalken när byggnadsnämnden upprättar beslut om rivningslov samt vid beslut om slutbesked. Detta för att säkerställa att det farliga avfallet, omhändertas/omhändertagits på ett korrekt sätt.
  • Berörda kommuner kan samverka med länsstyrelserna i arbetet med att kontrollera illegala gränsöverskridande transporter av farligt avfall, till exempel genom tillsynsinsatser.