Kommuners arbete med biologisk mångfald

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt kommunernas arbete med biologisk mångfald. Kartläggningen visar att det är en stor stor variation både i det strategiska arbetet och när det gäller specifika åtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2021

Naturvårdsverket driver en utvecklingsinsats med syfte att bredda miljömålsuppföljningen genom att synliggöra mer av det miljöarbete som kommuner och näringsliv gör. Ett delresultat av den utvecklingsinsatsen är rapporten Svenska kommuners arbete med biologisk mångfald som publicerades i februari 2021.

Rapporten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket och är en kartläggning av 29 kommuners arbete med biologisk mångfald. Syftet med kartläggningen har varit att synliggöra och ge förståelse för vilka mål och åtgärder kommuner arbetar med, vilken roll miljömålen spelar i det arbetet samt vilka hinder och framgångsfaktorer kommunerna ser i sitt arbete. Kartläggningen baseras på dokumentanalyser och intervjuer med representanter från kommuner.

Stor variation i kommunernas arbetssätt

Rapporten är tematiskt uppbyggd och innehåller några nedslag och exempel på hur arbetet ser ut i de olika kommunerna som varit med i studien. Rapporten beskriver dels hur arbetet med biologisk mångfald ser ut på en strategisk nivå, dels hur kommunerna arbetar mer konkret inom olika temaområden som kunskapsuppbyggnad, samhällsplanering, naturvård samt informationsspridning och utbildning.

På en övergripande nivå visar kartläggningen att det inte finns ett gemensamt arbetssätt för att bevara och utveckla biologisk mångfald som alla kommuner följer. Istället finns en stor variation både i det strategiska arbetet och vad gäller specifika åtgärder.

Miljömålens roll tvetydig

Kartläggningen visar även att det är tvetydigt vilken roll Sveriges miljömål spelar och i vilken grad målen påverkar kommunernas arbete med biologisk mångfald.

Miljömålen finns med i kommunernas strategiska dokument, särskilt i översiktsplaner. De används för att ge frågor om biologisk mångfald uppmärksamhet och används som stöd för tjänstepersoner som jobbar med frågorna att i dialog med andra visa på vikten av arbetet med biologisk mångfald. Samtidigt anger flera av kommunrepresentanterna som ingått i studien att målen spelar mindre roll för deras vardagliga arbete, och att de har lite styrande effekt på vilka åtgärder som genomfors.

Arbetet framåt

Rapporten innehåller en rad förslag och uppslag till hur kommunernas arbete med biologisk mångfald kan stöttas på olika sätt. Det handlar övergripande om att öka och tydligare rikta resurser, visa på en bättre samverkan, tydliggöra regelverk och facillitera nätverk. Detta kan utgöra en viktig plattform för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald, och därmed flera av Sveriges miljömål.

Svenska kommuners arbete med biologisk mångfald (naturvardsverket.se)