Preciseringar av Storslagen fjällmiljö

Varje miljökvalitetsmål har preciseringar. Preciseringarna förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. Här är preciseringarna av miljömålet Storslagen fjällmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 8 mars 2018

Åtta preciseringar

Regeringen har fastställt åtta preciseringar av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö:

 • Fjällens miljötillstånd
  Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens karaktär av betespräglat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden är bibehållen.

 • Ekosystemtjänster
  Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till fjällandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

 • Hotade arter och återställda livsmiljöer
  Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla fjällmiljöer.

 • Främmande arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.

 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.

 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

 • Friluftsliv och buller
  Fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.